Visa allt om Byggmätning Sverige AB
Visa allt om Byggmätning Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 460 1 938 2 761 3 394 3 023 3 032 4 375 7 757 5 418 7 009
Övrig omsättning - - 65 11 - 6 360 138 - 272
Rörelseresultat (EBIT) -36 -285 1 190 1 807 942 947 644 1 131 711 609
Resultat efter finansnetto -32 -261 1 273 2 014 981 759 635 1 094 622 497
Årets resultat 157 -315 953 1 448 396 378 337 575 552 430
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 517 392 307 471 492 655 754 1 835 1 562 2 047
Omsättningstillgångar 2 553 2 740 3 125 3 109 1 595 1 890 1 927 2 503 2 119 1 715
Tillgångar 3 071 3 132 3 432 3 581 2 088 2 545 2 681 4 338 3 681 3 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 418 1 261 1 576 1 622 975 1 384 1 003 1 428 853 701
Obeskattade reserver 1 358 1 594 1 594 1 475 1 143 831 649 639 717 868
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 124 805 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 782 1 215
Kortfristiga skulder 295 277 262 483 -29 330 906 1 466 1 328 977
Skulder och eget kapital 3 071 3 132 3 432 3 581 2 088 2 545 2 681 4 338 3 681 3 761
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 477 - - - 807 487 0 960 960 790
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 448 442 479 60 0 0 149 137 1 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 142 137 148 269 130 0 1 649 719 1 172
Utdelning till aktieägare 725 0 0 0 0 805 0 0 0 400
Omsättning 1 460 1 938 2 826 3 405 3 023 3 038 4 735 7 895 5 418 7 281
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 0 2 2 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 460 1 938 2 761 3 394 3 023 3 032 - 3 879 2 709 1 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 627 593 587 627 1 137 618 - 1 424 966 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 -165 1 530 1 943 1 104 1 182 894 1 718 1 257 1 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,66% -29,81% -18,65% 12,27% -0,30% -30,70% -43,60% 43,17% -22,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,01% -8,24% 37,21% 57,00% 63,75% 37,29% 24,02% 26,53% 19,32% 16,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,12% -13,31% 46,25% 60,14% 44,03% 31,30% 14,72% 14,84% 13,12% 8,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,90% 98,66% 100,00% 100,00% 97,68% 96,90% 34,93% 75,88% 92,80% 95,28%
Rörelsekapital/omsättning 154,66% 127,09% 103,69% 77,37% 53,72% 51,45% 23,34% 13,37% 14,60% 10,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,67% 79,96% 82,15% 75,65% 87,04% 78,45% 55,25% 43,52% 37,20% 35,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 865,42% 989,17% 1 192,75% 643,69% - 572,73% 212,69% 170,74% 159,56% 175,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...