Visa allt om Antenn Consulting AB
Visa allt om Antenn Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 49 327 64 177 57 941 90 022 82 487 88 753 138 429 381 753 142 760 76 946
Övrig omsättning 72 - - 111 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 860 -2 345 -8 367 4 648 9 273 -11 393 -53 487 79 238 25 979 9 481
Resultat efter finansnetto -4 857 -2 333 -8 252 4 865 9 131 -11 094 -53 721 79 199 26 119 9 671
Årets resultat -500 2 278 806 2 905 7 396 -8 526 -38 946 53 707 17 383 6 933
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 414 887 2 004 6 197 15 019 23 339 43 828 10 589 3 887
Omsättningstillgångar 44 933 42 933 46 213 46 355 39 797 53 903 62 240 105 677 70 129 29 738
Tillgångar 45 069 43 347 47 100 48 359 45 994 68 922 85 579 149 505 80 718 33 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 449 33 949 31 672 30 866 27 572 30 571 35 568 21 524 12 037 11 214
Obeskattade reserver 906 906 6 116 6 742 6 742 6 742 6 742 7 886 1 770 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 714 8 492 9 312 10 751 11 680 31 609 43 269 120 095 66 911 22 411
Skulder och eget kapital 45 069 43 347 47 100 48 359 45 994 68 922 85 579 149 505 80 718 33 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 673 1 821 2 086 1 161 1 180 1 000 0 2 649 2 212 16 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 24 158 0 0 - -
Löner till övriga anställda 25 992 26 264 28 743 37 614 30 362 34 820 63 347 84 081 26 982 19 971
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 11 097 13 754 14 401 19 371 15 540 17 151 25 895 37 862 12 819 10 205
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0
Omsättning 49 399 64 177 57 941 90 133 82 487 88 753 138 429 381 753 142 760 76 946
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 54 51 83 68 70 123 196 54 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 203 1 188 1 136 1 085 1 213 1 268 1 125 1 948 2 644 1 749
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 883 810 926 708 725 793 772 704 849 741
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 540 -1 686 -7 236 6 911 13 555 -607 -34 216 90 918 28 616 11 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,14% 10,76% -35,64% 9,13% -7,06% -35,89% -63,74% 167,41% 85,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,78% -5,35% -17,51% 10,50% 20,74% -15,95% -62,48% 53,05% 32,39% 28,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,85% -3,61% -14,24% 5,64% 11,56% -12,39% -38,62% 20,78% 18,31% 12,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,37% 53,67% 63,69% 39,55% 34,09% 25,12% 13,70% -3,78% 2,25% 9,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,79% 79,95% 77,37% 74,70% 70,75% 51,57% 47,37% 18,28% 16,49% 33,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 419,39% 505,57% 496,27% 431,17% 340,73% 170,53% 143,84% 87,99% 104,81% 132,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...