Visa allt om Djuramåsa Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Djuramåsa Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 587 1 287 1 885 1 236 1 751 1 891 1 917 2 775 1 486 1 894
Övrig omsättning - 12 - 177 231 - 99 29 38 60
Rörelseresultat (EBIT) 48 -384 -125 -320 -140 -348 96 356 -192 -6
Resultat efter finansnetto 107 -377 -127 -321 -145 -503 105 372 -176 2
Årets resultat 107 -377 -127 -321 -145 -213 6 179 -176 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 473 663 899 1 135 1 373 1 512 1 725 1 449 1 297 1 491
Omsättningstillgångar 838 614 834 598 849 652 657 556 635 452
Tillgångar 1 312 1 277 1 732 1 734 2 221 2 165 2 383 2 005 1 932 1 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 100 414 541 862 1 007 1 347 1 381 1 203 1 379
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 290 193 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 805 877 1 018 893 1 059 858 745 431 729 564
Skulder och eget kapital 1 312 1 277 1 732 1 734 2 221 2 165 2 383 2 005 1 932 1 943
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 80 45 45 109 118 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 63 228 186 67 160 337 124 133 81 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 30 53 45 27 53 81 64 95 84 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 128 40 0 0
Omsättning 1 587 1 299 1 885 1 413 1 982 1 891 2 016 2 804 1 524 1 954
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 794 644 943 618 876 946 959 1 388 743 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 47 92 66 47 139 148 120 170 142 122
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 262 -170 112 -85 101 -127 297 534 -23 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,31% -31,72% 52,51% -29,41% -7,40% -1,36% -30,92% 86,74% -21,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,23% -28,90% -6,81% -17,99% -6,03% -15,94% 4,53% 19,15% -8,95% 0,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,81% -28,67% -6,26% -25,24% -7,65% -18,24% 5,63% 13,84% -11,64% 0,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,35% 54,55% 56,18% 52,75% 54,54% 55,95% 59,73% 58,31% 56,33% 48,73%
Rörelsekapital/omsättning 2,08% -20,44% -9,76% -23,87% -11,99% -10,89% -4,59% 4,50% -6,33% -5,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,78% 7,83% 23,90% 31,20% 38,81% 46,51% 65,49% 75,81% 62,27% 70,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,20% 63,06% 68,86% 44,01% 67,42% 51,05% 70,47% 102,09% 46,23% 57,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...