Visa allt om H M Holmgrens Måleri Aktiebolag
Visa allt om H M Holmgrens Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 154 6 934 6 760 3 294 4 978 3 555 3 285 3 628 2 412 2 562
Övrig omsättning 27 - 7 - 13 - - - 16 1
Rörelseresultat (EBIT) 945 1 166 970 -49 516 235 518 725 305 84
Resultat efter finansnetto 914 1 153 947 -69 498 196 471 651 160 -44
Årets resultat 668 851 725 13 251 85 267 570 160 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 810 355 86 93 89 17 32 51 78 65
Omsättningstillgångar 1 266 2 120 1 610 1 001 1 115 991 1 134 1 046 986 918
Tillgångar 3 076 2 475 1 696 1 094 1 204 1 009 1 165 1 097 1 064 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 258 1 490 939 214 401 460 374 108 -462 -622
Obeskattade reserver 266 274 224 215 321 179 117 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 880 112 0 0 0 0 101 410 67 0
Kortfristiga skulder 672 600 533 666 483 370 572 579 1 459 1 605
Skulder och eget kapital 3 076 2 475 1 696 1 094 1 204 1 009 1 165 1 097 1 064 983
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 304 242 338 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 792 1 858 1 333 1 669 1 298 766 1 011 653 898
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 579 544 464 555 420 302 419 321 401
Utdelning till aktieägare 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 181 6 934 6 767 3 294 4 991 3 555 3 285 3 628 2 428 2 563
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 4 5 5 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 359 1 387 1 352 824 996 711 821 726 603 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 558 552 502 528 402 432 357 337 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 054 1 232 993 -21 540 249 532 744 322 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,59% 2,57% 105,22% -33,83% 40,03% 8,22% -9,45% 50,41% -5,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,72% 47,11% 57,19% -4,48% 42,86% 23,29% 44,46% 66,09% 28,67% 8,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,59% 16,82% 14,35% -1,49% 10,37% 6,61% 15,77% 19,98% 12,65% 3,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,03% 75,86% 74,02% 79,96% 82,48% 80,53% 83,65% 82,61% 82,46% 84,89%
Rörelsekapital/omsättning 7,28% 21,92% 15,93% 10,17% 12,70% 17,47% 17,11% 12,87% -19,61% -26,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,64% 68,84% 65,67% 34,89% 52,95% 58,66% 39,50% 9,85% -43,42% -63,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,81% 308,83% 257,97% 115,32% 201,86% 219,19% 176,57% 154,23% 58,40% 50,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...