Visa allt om Grus- och Byggåtervinning i Gävle AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 24 104 21 087 20 040 17 312 15 602 14 025 14 177 6 422 11 972 11 572
Övrig omsättning 126 1 477 411 590 862 971 438 10 686 868
Rörelseresultat (EBIT) 194 1 729 1 843 2 017 1 414 2 219 1 215 649 488 686
Resultat efter finansnetto -86 1 502 1 659 1 881 1 218 1 944 930 425 98 422
Årets resultat 75 306 323 662 129 542 603 15 19 79
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 732 19 945 17 041 13 627 12 415 12 532 10 229 11 167 12 909 9 944
Omsättningstillgångar 7 240 7 763 9 030 4 661 3 207 3 416 2 279 1 554 2 870 3 275
Tillgångar 27 972 27 708 26 071 18 288 15 622 15 948 12 508 12 722 15 780 13 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 887 2 812 2 506 2 183 1 521 1 392 850 247 232 213
Obeskattade reserver 7 414 7 614 6 514 5 277 4 251 3 216 1 973 1 823 1 423 1 373
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 371 10 068 10 347 6 169 5 411 6 044 4 448 5 773 9 101 5 463
Kortfristiga skulder 7 300 7 214 6 704 4 659 4 440 5 296 5 238 4 879 5 024 6 170
Skulder och eget kapital 27 972 27 708 26 071 18 288 15 622 15 948 12 508 12 722 15 780 13 219
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 308 2 664 2 642 1 033 2 132 2 001
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 814 636 959 360 682 714
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 230 22 564 20 451 17 902 16 464 14 996 14 615 6 432 12 658 12 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 8 7 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 013 3 012 2 863 2 473 2 229 1 753 2 025 1 070 1 995 1 653
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 566 539 470 450 416 515 235 477 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 700 6 000 5 600 5 472 4 608 4 864 4 527 2 373 3 408 3 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,31% 5,22% 15,76% 10,96% 11,24% -1,07% 120,76% - 3,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,72% 6,26% 7,09% 10,29% 9,10% 13,94% 9,75% 5,10% 3,10% 5,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,83% 8,23% 9,22% 10,87% 9,11% 15,85% 8,61% 10,11% 4,08% 5,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,60% 74,79% 75,72% 78,99% 77,24% 84,24% 85,48% 89,68% 84,36% 86,74%
Rörelsekapital/omsättning -0,25% 2,60% 11,61% 0,01% -7,90% -13,40% -20,87% -51,78% -17,99% -25,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,99% 31,58% 29,10% 34,44% 30,96% 24,46% 19,10% 12,50% 8,12% 9,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,18% 107,61% 134,70% 100,04% 72,23% 64,50% 43,51% 31,85% 57,13% 53,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...