Visa allt om Ludvika Golvteknik AB
Visa allt om Ludvika Golvteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 775 3 034 4 333 6 085 3 897 3 225 1 988 2 643 8 356 5 473
Övrig omsättning 12 25 - 21 14 5 25 85 21 5
Rörelseresultat (EBIT) 784 22 -5 568 47 -267 -188 -14 355 296
Resultat efter finansnetto 780 14 -12 565 37 -290 -143 -21 339 291
Årets resultat 438 4 1 316 37 -135 0 0 146 135
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 13 23 20 58 151 301 475 672 469
Omsättningstillgångar 2 476 1 298 1 284 1 754 761 910 1 001 946 1 192 1 609
Tillgångar 2 558 1 311 1 307 1 774 819 1 061 1 302 1 421 1 863 2 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 890 452 448 572 346 309 444 443 603 557
Obeskattade reserver 332 120 120 139 0 0 155 302 336 213
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 109 0 0 0 0 0 8 38 71
Kortfristiga skulder 1 335 630 739 1 063 474 752 702 668 886 1 237
Skulder och eget kapital 2 558 1 311 1 307 1 774 819 1 061 1 302 1 421 1 863 2 078
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 617 103 157 583 654
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 244 1 047 1 274 1 264 134 603 632 624 1 189 653
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 486 366 463 439 517 466 349 460 774 636
Utdelning till aktieägare 200 0 0 125 0 0 0 0 160 100
Omsättning 5 787 3 059 4 333 6 106 3 911 3 230 2 013 2 728 8 377 5 478
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 5 3 3 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 444 759 867 1 217 779 645 663 881 1 194 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 373 362 357 389 358 384 450 391 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 796 32 7 606 149 -128 -7 175 538 441
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 90,34% -29,98% -28,79% 56,15% 20,84% 62,22% -24,78% -68,37% 52,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,69% 1,68% -0,23% 32,13% 5,74% -25,16% -9,22% 0,28% 19,16% 14,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,59% 0,73% -0,07% 9,37% 1,21% -8,28% -6,04% 0,15% 4,27% 5,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,81% 80,03% 63,26% 55,63% 79,47% 84,81% 93,21% 91,45% 56,87% 63,11%
Rörelsekapital/omsättning 19,76% 22,02% 12,58% 11,36% 7,36% 4,90% 15,04% 10,52% 3,66% 6,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,92% 41,62% 41,44% 38,02% 42,25% 29,12% 42,88% 46,48% 45,35% 34,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,47% 206,03% 173,75% 165,00% 160,55% 121,01% 142,59% 141,62% 134,54% 130,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...