Visa allt om Olle Lundquist AB
Visa allt om Olle Lundquist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 225 725 591 641 1 079 446 698 484 65
Övrig omsättning 20 - - 145 - - - 253 - -
Rörelseresultat (EBIT) -298 -141 9 10 28 6 36 -19 2 -51
Resultat efter finansnetto -300 -124 4 8 28 5 3 -20 2 -51
Årets resultat -300 -124 1 2 9 2 3 -20 54 -43
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 67 55 45 52 39 54 72 102 1 039
Omsättningstillgångar 81 226 297 268 264 342 374 279 440 41
Tillgångar 110 293 352 313 316 380 427 350 543 1 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -55 85 139 138 136 127 125 127 92 406
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 22 -10 142 228 102 113 637
Kortfristiga skulder 165 207 212 153 190 112 75 122 337 38
Skulder och eget kapital 110 293 352 313 316 380 427 350 543 1 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 180 45 240 140 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 18 60 - 0 0 0 10 11 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 19 33 12 21 70 31 112 81 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Omsättning 21 225 725 736 641 1 079 446 951 484 65
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 225 725 591 641 1 079 446 349 242 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 21 46 104 41 34 260 96 183 129 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -285 -135 18 17 38 21 57 12 30 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,56% -68,97% 22,67% -7,80% -40,59% 141,93% -36,10% 44,21% 644,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -270,91% -41,98% 2,56% 3,19% 8,86% 1,58% 8,43% -5,43% 0,55% -4,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -29 800,00% -54,67% 1,24% 1,69% 4,37% 0,56% 8,07% -2,72% 0,62% -78,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -2 900,00% 95,56% 73,52% 47,55% 80,03% 99,26% 99,55% 98,85% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8 400,00% 8,44% 11,72% 19,46% 11,54% 21,32% 67,04% 22,49% 21,28% 4,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -50,00% 29,01% 39,49% 44,09% 43,04% 33,42% 29,27% 36,29% 16,94% 37,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,09% 109,18% 140,09% 175,16% 138,95% 305,36% 498,67% 228,69% 130,56% 107,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...