Visa allt om Svenska Badrumsinredningar AB
Visa allt om Svenska Badrumsinredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 106 937 74 787 49 883 27 793 27 553 28 272 22 370 7 680 10 862 9 947
Övrig omsättning 471 718 512 448 14 25 - 17 881 31
Rörelseresultat (EBIT) 7 629 6 683 3 737 873 1 071 1 119 1 096 75 385 724
Resultat efter finansnetto 7 246 6 211 3 300 598 781 816 854 24 208 233
Årets resultat 4 380 3 179 1 809 446 403 429 489 24 208 64
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 591 4 313 3 310 1 390 1 419 1 435 1 702 969 794 355
Omsättningstillgångar 45 276 23 888 22 464 15 408 10 700 12 826 9 578 6 683 4 796 8 218
Tillgångar 48 867 28 202 25 774 16 798 12 120 14 261 11 280 7 652 5 590 8 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 144 10 764 7 585 5 776 5 331 4 928 4 500 4 010 3 986 3 894
Obeskattade reserver 4 642 2 910 1 603 638 627 416 200 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 425 4 127 9 423 5 119 4 889 2 969 4 515 2 850 1 456 2 727
Kortfristiga skulder 15 656 10 401 7 163 5 265 1 273 5 947 2 066 792 147 1 952
Skulder och eget kapital 48 867 28 202 25 774 16 798 12 120 14 261 11 280 7 652 5 590 8 573
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 300 0 112 192 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 875 1 497 1 346 682 - 0 22 24 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 453 529 568 281 129 0 40 111 110
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 116
Omsättning 107 408 75 505 50 395 28 241 27 567 28 297 22 370 7 697 11 743 9 978
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 9 6 4 2 2 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 722 8 310 8 314 6 948 13 777 14 136 - 7 680 10 862 9 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 607 373 503 506 225 - 209 327 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 813 6 850 3 817 889 1 087 1 185 1 163 163 464 794
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,99% 49,92% 79,48% 0,87% -2,54% 26,38% 191,28% -29,29% 9,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,70% 23,71% 14,67% 5,21% 8,94% 7,90% 9,83% 0,98% 6,91% 8,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,17% 8,94% 7,58% 3,15% 3,93% 3,99% 4,96% 0,98% 3,55% 7,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,92% 38,28% 43,41% 35,31% 26,59% 21,60% 14,09% 38,46% 14,59% 23,17%
Rörelsekapital/omsättning 27,70% 18,03% 30,67% 36,49% 34,21% 24,33% 33,58% 76,71% 42,80% 62,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,31% 46,22% 34,28% 37,35% 47,80% 36,71% 41,20% 52,40% 71,31% 45,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,31% 133,69% 158,83% 145,30% 112,10% 64,60% 235,72% 298,99% 1 227,21% 205,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...