Visa allt om Moonstream AB
Visa allt om Moonstream AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 416 307 420 440 694 478 333 189 568 590
Övrig omsättning - - 15 6 - - 130 - 66 -
Rörelseresultat (EBIT) 19 -136 80 10 -41 -14 53 -33 10 11
Resultat efter finansnetto 15 -137 78 6 -55 69 58 -35 -12 13
Årets resultat 15 -75 36 0 8 -15 43 0 -2 9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 197 176 230 149 355 447 371 227 276 143
Omsättningstillgångar 74 38 174 224 110 78 70 68 110 104
Tillgångar 271 214 404 374 465 526 441 295 387 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 98 173 137 137 128 143 100 101 103
Obeskattade reserver 0 0 62 31 26 90 6 6 41 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 121 89 110 144 209 232 244 140 108 53
Kortfristiga skulder 37 26 59 62 93 75 49 49 136 41
Skulder och eget kapital 271 214 404 374 465 526 441 295 387 248
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 133 - - 0 0 89 0 184 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 86 127 202 148 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 54 37 51 78 69 43 21 105 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 416 307 435 446 694 478 463 189 634 590
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 416 307 420 440 694 478 333 189 568 590
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 168 207 141 187 304 237 152 23 309 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 -82 122 56 -23 36 129 45 83 72
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,50% -26,90% -4,55% -36,60% 45,19% 43,54% 76,19% -66,73% -3,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,38% -63,08% 19,80% 2,94% -10,11% 14,64% 14,29% -9,83% 3,36% 7,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,81% -43,97% 19,05% 2,50% -6,77% 16,11% 18,92% -15,34% 2,29% 3,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,34% 80,78% 91,43% 90,45% 73,92% 90,17% 90,39% 93,12% 92,78% 91,86%
Rörelsekapital/omsättning 8,89% 3,91% 27,38% 36,82% 2,45% 0,63% 6,31% 10,05% -4,58% 10,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,70% 45,79% 54,79% 43,10% 33,58% 36,94% 33,43% 35,40% 33,73% 56,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,00% 146,15% 294,92% 361,29% 118,28% 104,00% 142,86% 138,78% 80,88% 253,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...