Visa allt om Tviksta Fastighets AB
Visa allt om Tviksta Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 307 222 598 696 917 878 783 1 009 1 201 779
Övrig omsättning - 1 68 21 - 231 145 - - 7
Rörelseresultat (EBIT) 73 55 -364 153 64 68 102 224 33 66
Resultat efter finansnetto -24 -70 -482 80 47 67 92 210 16 58
Årets resultat -24 -70 -408 55 58 71 30 124 16 58
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 810 1 885 2 017 2 018 963 303 358 275 256 305
Omsättningstillgångar 0 8 28 334 365 411 165 233 141 14
Tillgångar 1 810 1 892 2 045 2 352 1 327 713 523 507 397 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -159 -135 -65 343 288 230 200 170 46 30
Obeskattade reserver 0 0 0 74 73 107 136 86 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 788 1 861 1 993 1 559 532 0 0 77 88 59
Kortfristiga skulder 181 167 117 376 435 377 189 176 265 230
Skulder och eget kapital 1 810 1 892 2 045 2 352 1 327 713 523 507 397 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 125 92 86 75 75 56
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 100 0 0 96 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 48 24 46 65 27 24 23 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 307 223 666 717 917 1 109 928 1 009 1 201 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 598 696 917 878 783 1 009 1 201 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 156 33 178 286 114 99 98 67
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 148 130 -261 210 98 95 150 276 82 110
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,29% -62,88% -14,08% -24,10% 4,44% 12,13% -22,40% -15,99% 54,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,03% 2,91% -17,80% 6,51% 4,82% 9,54% 19,50% 44,18% 8,31% 20,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,78% 24,77% -60,87% 21,98% 6,98% 7,74% 13,03% 22,20% 2,75% 8,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,21% 84,68% 15,22% 65,95% 61,50% 54,67% 61,56% 71,46% 47,79% 75,35%
Rörelsekapital/omsättning -58,96% -71,62% -14,88% -6,03% -7,63% 3,87% -3,07% 5,65% -10,32% -27,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -8,78% -7,14% -3,18% 16,90% 25,76% 43,32% 57,41% 45,74% 11,59% 9,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,00% 4,79% 23,93% 50,80% 51,03% 109,02% 87,30% 132,39% 43,02% 6,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...