Visa allt om AB MälarVerken
Visa allt om AB MälarVerken

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 118 887 115 967 108 089 90 518 78 164 - 76 509 55 145 72 691 66 960
Övrig omsättning 341 1 035 181 51 33 - 187 240 197 59
Rörelseresultat (EBIT) 7 315 1 240 3 664 6 266 2 308 - 7 127 -1 571 3 281 3 154
Resultat efter finansnetto 6 049 -482 4 029 5 383 948 - 5 929 -2 773 2 336 2 243
Årets resultat 4 808 -889 3 483 4 287 399 - 4 373 -2 527 1 777 1 604
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 502 26 117 26 727 16 310 15 132 - 14 373 15 257 16 456 16 759
Omsättningstillgångar 39 781 43 441 39 576 30 626 26 301 - 25 241 19 163 21 439 24 624
Tillgångar 67 282 69 557 66 302 46 936 41 433 - 39 614 34 420 37 894 41 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 414 13 761 16 109 14 169 11 158 - 11 207 7 181 10 625 10 101
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 152 831 715 2 400 1 967 - 1 412 930 1 247 1 225
Långfristiga skulder 16 934 17 828 18 848 9 601 9 725 - 10 035 10 187 11 186 11 834
Kortfristiga skulder 31 782 37 137 30 630 20 767 18 582 - 16 960 16 121 14 835 18 223
Skulder och eget kapital 67 282 69 557 66 302 46 936 41 433 - 39 614 34 420 37 894 41 383
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 841 1 794 - 0 - - 1 135 848 917 1 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 224 27 516 26 915 19 667 17 130 - 11 677 10 535 10 844 9 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 566 10 491 9 223 6 796 5 994 - 4 809 4 174 4 264 3 941
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 119 228 117 002 108 270 90 569 78 197 - 76 696 55 385 72 888 67 019
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 110 115 109 87 75 - 61 46 60 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 081 1 008 992 1 040 1 042 - 1 254 1 199 1 212 1 196
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 363 352 340 318 324 - 303 347 280 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 391 5 062 7 069 7 695 3 798 - 8 671 158 5 168 4 902
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,52% 7,29% 19,41% 15,81% - - 38,74% -24,14% 8,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,97% 1,87% 8,42% 13,47% 5,57% - 18,18% -3,14% 11,51% 8,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,21% 1,12% 5,17% 6,98% 2,95% - 9,41% -1,96% 6,00% 5,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,09% 53,17% 53,50% 53,92% 55,80% - 53,39% 49,00% 50,06% 50,09%
Rörelsekapital/omsättning 6,73% 5,44% 8,28% 10,89% 9,88% - 10,82% 5,52% 9,09% 9,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,88% 19,78% 24,30% 30,19% 26,93% - 28,29% 20,86% 28,04% 24,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,15% 66,24% 75,77% 84,96% 82,76% - 88,10% 79,50% 85,84% 77,13%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 670 3 531 4 767 4 920 4 662 5 378 4 912 4 485 4 453 4 413
Övrig omsättning 25 - 78 - - 92 25 - 3 59
Rörelseresultat (EBIT) -265 42 794 1 411 1 001 1 967 1 372 1 547 1 203 1 161
Resultat efter finansnetto 9 372 893 3 211 4 144 3 500 1 439 1 023 1 181 478 554
Årets resultat 9 845 624 1 953 3 502 3 058 880 619 1 297 247 134
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 095 24 183 24 405 18 753 18 650 19 603 19 381 19 626 20 811 20 449
Omsättningstillgångar 10 482 4 914 2 599 2 438 1 830 1 967 2 948 2 883 2 085 2 720
Tillgångar 38 578 29 097 27 004 21 191 20 479 21 570 22 329 22 510 22 896 23 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 666 7 020 7 597 7 323 5 321 4 074 4 394 3 775 4 356 5 309
Obeskattade reserver 1 140 1 613 1 677 1 806 1 457 1 254 1 017 985 1 574 1 453
Avsättningar (tkr) 593 345 215 1 495 975 400 400 0 0 0
Långfristiga skulder 14 683 15 655 14 973 9 601 9 725 9 785 10 035 10 187 11 186 11 834
Kortfristiga skulder 6 496 4 464 2 542 965 3 001 6 057 6 483 7 563 5 780 4 574
Skulder och eget kapital 38 578 29 097 27 004 21 191 20 479 21 570 22 329 22 510 22 896 23 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 176 1 152 - 0 - 0 1 089 848 917 1 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 248 1 122 1 086 1 080 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 836 696 873 825 729 829 815 758 774 838
Utdelning till aktieägare 1 200 1 200 1 200 1 680 1 500 1 200 0 0 750 1 200
Omsättning 3 695 3 531 4 845 4 920 4 662 5 470 4 937 4 485 4 456 4 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 835 1 766 2 384 2 460 2 331 2 689 2 456 2 243 2 227 2 207
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 158 1 028 1 306 1 275 1 251 1 021 1 214 862 903 1 081
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 292 586 1 346 1 996 1 590 2 564 1 991 2 232 1 988 1 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,94% -25,93% -3,11% 5,53% -13,31% 9,49% 9,52% 0,72% 0,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,70% 4,99% 13,88% 21,07% 19,84% 9,61% 6,60% 7,65% 5,59% 5,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 270,19% 41,15% 78,64% 90,73% 87,15% 38,55% 29,99% 38,37% 28,77% 28,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 108,61% 12,74% 1,20% 29,94% -25,12% -76,05% -71,97% -104,35% -82,98% -42,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,91% 28,45% 32,98% 41,20% 31,23% 23,17% 23,04% 20,00% 23,97% 27,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,36% 110,08% 102,24% 252,64% 60,98% 32,47% 45,47% 38,12% 36,07% 59,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...