Visa allt om Bo Algot's Bygg & Inredningsservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 42 874 39 552 37 537 36 045 32 941 33 270 32 419 29 113 27 211 26 367
Övrig omsättning 385 175 160 40 219 226 45 16 22 13
Rörelseresultat (EBIT) 2 531 2 027 1 991 1 877 1 975 2 043 2 719 1 441 1 370 1 089
Resultat efter finansnetto 2 531 2 027 1 991 1 875 1 977 2 043 2 719 1 445 1 382 1 101
Årets resultat 2 611 1 928 1 870 1 426 1 230 1 933 1 715 910 824 909
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 87 137 192 36 79 118 145 88 162
Omsättningstillgångar 9 626 9 897 10 233 9 389 9 550 11 209 10 405 7 797 7 193 6 724
Tillgångar 9 663 9 984 10 370 9 582 9 586 11 288 10 523 7 942 7 280 6 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 765 2 054 2 026 1 656 1 429 3 000 2 067 1 352 1 142 1 118
Obeskattade reserver 575 1 354 1 789 2 189 2 189 1 824 2 262 1 772 1 525 1 235
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 323 6 576 6 555 5 737 5 968 6 464 6 194 4 818 4 613 4 533
Skulder och eget kapital 9 663 9 984 10 370 9 582 9 586 11 288 10 523 7 942 7 280 6 886
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 123 7 415 7 450 6 793
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 3 041 2 653 2 582 2 221
Utdelning till aktieägare 2 600 1 900 1 900 1 500 1 200 2 800 1 000 1 000 700 800
Omsättning 43 259 39 727 37 697 36 085 33 160 33 496 32 464 29 129 27 233 26 380
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 24 21 22 22 21 20 25 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 715 1 582 1 564 1 716 1 497 1 512 1 544 1 456 1 088 1 146
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 580 582 618 525 560 536 513 402 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 581 2 077 2 046 1 959 2 011 2 082 2 771 1 533 1 459 1 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,40% 5,37% 4,14% 9,42% -0,99% 2,63% 11,36% 6,99% 3,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,19% 20,30% 19,20% 19,59% 20,64% 18,12% 25,85% 18,19% 19,00% 16,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,90% 5,12% 5,30% 5,21% 6,01% 6,15% 8,39% 4,96% 5,08% 4,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,08% 49,35% 50,91% 50,05% 49,36% 51,29% 51,65% 49,06% 51,04% 48,20%
Rörelsekapital/omsättning 7,70% 8,40% 9,80% 10,13% 10,87% 14,26% 12,99% 10,23% 9,48% 8,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,26% 31,15% 32,99% 35,10% 32,72% 39,18% 36,41% 34,43% 32,03% 29,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,12% 150,27% 153,81% 161,53% 149,15% 165,35% 167,34% 157,95% 152,74% 146,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!