Visa allt om Tistron Teknik Aktiebolag
Visa allt om Tistron Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 970 989 962 1 111 919 1 091 1 019 1 077 1 142 1 135
Övrig omsättning 118 - - - - 2 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 440 346 372 480 311 427 363 345 197 262
Resultat efter finansnetto 441 346 375 488 324 438 365 347 213 271
Årets resultat 363 254 248 322 209 253 220 198 123 144
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 33 50 41 80 97 104 79 32 64
Omsättningstillgångar 1 803 1 643 1 497 1 539 1 302 1 248 1 085 1 023 889 792
Tillgångar 1 824 1 676 1 547 1 579 1 382 1 345 1 190 1 102 920 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 976 814 749 752 680 671 638 568 470 447
Obeskattade reserver 696 690 673 619 547 513 423 362 287 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 152 173 124 209 156 161 128 172 163 159
Skulder och eget kapital 1 824 1 676 1 547 1 579 1 382 1 345 1 190 1 102 920 856
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 359 363 357 354 440 501 502
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 417 362 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 41 37 37 37 36 36 63 208 175
Utdelning till aktieägare 230 200 190 250 250 200 220 150 100 100
Omsättning 1 088 989 962 1 111 919 1 093 1 019 1 077 1 142 1 136
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 989 962 1 111 919 1 091 1 019 1 077 1 142 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 463 398 402 406 394 393 509 710 680
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 452 363 398 519 350 462 401 382 227 302
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,92% 2,81% -13,41% 20,89% -15,77% 7,07% -5,39% -5,69% 0,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,18% 20,64% 24,31% 30,91% 23,44% 32,57% 30,67% 31,58% 23,15% 31,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,46% 34,98% 39,09% 43,92% 35,26% 40,15% 35,82% 32,31% 18,65% 23,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,95% 97,64% 97,96% 97,46% 99,38%
Rörelsekapital/omsättning 170,21% 148,63% 142,72% 119,71% 124,70% 99,63% 93,92% 79,02% 63,57% 55,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,27% 80,68% 82,35% 78,20% 78,37% 78,00% 79,81% 75,75% 73,55% 73,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 186,18% 949,71% 1 207,26% 736,36% 834,62% 775,16% 847,66% 594,77% 545,40% 498,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...