Visa allt om Bard Sweden Aktiebolag
Visa allt om Bard Sweden Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Nettoomsättning 206 757 195 210 181 903 188 619 193 983 181 730 194 204 185 777 174 117 159 356
Övrig omsättning - - - 6 522 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 910 6 704 9 440 14 448 11 814 9 964 11 238 6 600 6 790 5 857
Resultat efter finansnetto 8 477 6 515 9 444 14 494 11 973 10 259 11 327 7 090 8 731 7 056
Årets resultat 6 550 4 928 7 150 10 620 8 840 7 155 8 009 4 754 6 120 4 886
Balansräkningar (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 544 1 229 1 356 583 518 372 616 1 027 1 119 1 178
Omsättningstillgångar 151 783 163 145 148 500 128 861 116 851 105 562 105 773 91 411 79 187 73 470
Tillgångar 153 327 164 374 149 856 129 444 117 369 105 934 106 389 92 438 80 306 74 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 303 89 931 87 442 79 697 71 283 63 242 55 058 51 446 45 132 37 765
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 111 94 205 172 81 177 281 53 245 212
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 913 74 349 62 209 49 575 46 005 42 515 51 050 40 939 34 929 36 671
Skulder och eget kapital 153 327 164 374 149 856 129 444 117 369 105 934 106 389 92 438 80 306 74 648
Löner & utdelning (tkr)
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
2007-11
Löner till styrelse & VD 2 161 1 417 2 682 3 769 1 674 1 562 1 354 1 365 1 631 1 581
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 007 24 302 20 579 23 349 24 219 27 505 30 627 27 583 24 532 23 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 032 9 696 8 273 8 960 8 257 10 349 10 519 10 226 10 618 10 444
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 206 757 195 210 181 903 195 141 193 983 181 730 194 204 185 777 174 117 159 356
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 35 36 37 35 41 42 43 43 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 588 5 577 5 053 5 098 5 542 4 432 4 624 4 320 4 049 3 887
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 237 1 100 1 098 1 002 1 072 1 028 1 073 1 127 952 967
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 711 7 266 9 933 14 781 12 108 10 417 11 542 6 857 7 060 6 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,92% 7,32% -3,56% -2,77% 6,74% -6,42% 4,54% 6,70% 9,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,83% 4,14% 6,39% 11,28% 10,32% 9,77% 10,80% 7,76% 10,96% 9,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,32% 3,49% 5,27% 7,74% 6,24% 5,70% 5,92% 3,86% 5,06% 4,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,50% 40,83% 44,96% 42,51% 45,34% 49,71% 49,77% 49,08% 48,26% 50,74%
Rörelsekapital/omsättning 48,30% 45,49% 47,44% 42,04% 36,52% 34,69% 28,18% 27,17% 25,42% 23,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,07% 54,71% 58,35% 61,57% 60,73% 59,70% 51,75% 55,65% 56,20% 50,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 284,57% 214,95% 233,85% 254,09% 248,16% 239,96% 203,04% 219,10% 222,51% 195,09%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 225 7 225 7 225 7 225 7 225 7 225 7 225 7 225 7 225 7 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125 7 125
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350
Löner & utdelning (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,35% 50,35% 50,35% 50,35% 50,35% 50,35% 50,35% 50,35% 50,35% 50,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - - - - - - - - -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...