Visa allt om GN Catering i Umeå AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-07 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08
Nettoomsättning 16 821 16 769 16 855 16 695 16 140 17 288 16 631 14 316 12 854 12 805
Övrig omsättning 609 577 646 1 016 1 258 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 604 851 1 388 558 867 2 191 2 021 1 615 611 683
Resultat efter finansnetto 600 829 1 371 -125 850 2 163 1 982 890 595 664
Årets resultat 450 640 1 067 169 1 106 1 257 1 028 338 460 -101
Balansräkningar (tkr)
2019-07 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 76 214 292 120 122 249 275 310 388
Omsättningstillgångar 3 559 3 941 3 479 2 919 3 458 3 539 2 539 1 181 1 053 1 046
Tillgångar 3 634 4 016 3 692 3 211 3 578 3 662 2 788 1 456 1 362 1 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 626 2 966 2 825 2 158 2 335 1 730 1 173 444 546 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 545 1 120 575 100 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 13 17 3 18 41
Kortfristiga skulder 1 008 1 051 866 1 053 698 800 1 023 909 798 1 307
Skulder och eget kapital 3 634 4 016 3 692 3 211 3 578 3 662 2 788 1 456 1 362 1 434
Löner & utdelning (tkr)
2019-07
2018-07
2017-07
2016-07
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 228 102 60 525 344
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 4 850 4 710 3 717 3 559 2 951 2 745 3 082
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 1 716 1 339 1 196 1 216 904 1 046 1 118
Utdelning till aktieägare 170 0 500 125 400 500 700 300 440 0
Omsättning 17 430 17 346 17 501 17 711 17 398 17 288 16 631 14 316 12 854 12 805
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 20 22 22 20 19 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 801 799 843 759 734 864 875 954 857 854
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 313 308 304 299 277 230 231 246 269 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 647 891 1 428 575 875 2 214 2 055 1 662 690 787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,31% -0,51% 0,96% 3,44% -6,64% 3,95% 16,17% 11,37% 0,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,70% 21,19% 37,59% 18,44% 24,23% 59,83% 72,49% 110,92% 44,86% 47,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,61% 5,07% 8,23% 3,55% 5,37% 12,67% 12,15% 11,28% 4,75% 5,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,66% 56,86% 56,31% 50,79% 47,92% 51,28% 51,43% 50,35% 49,67% 53,04%
Rörelsekapital/omsättning 15,17% 17,23% 15,50% 11,18% 17,10% 15,84% 9,12% 1,90% 1,98% -2,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,26% 73,85% 76,52% 67,21% 77,14% 71,10% 57,27% 35,56% 40,09% 6,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 328,27% 362,80% 383,26% 264,01% 473,64% 427,50% 233,04% 116,06% 118,67% 66,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...