Visa allt om GN Catering i Umeå AB
Visa allt om GN Catering i Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 695 16 140 17 288 16 631 14 316 12 854 12 805 12 067 9 069 8 820
Övrig omsättning 1 016 1 258 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 558 867 2 191 2 021 1 615 611 683 447 679 -59
Resultat efter finansnetto -125 850 2 163 1 982 890 595 664 432 588 -87
Årets resultat 169 1 106 1 257 1 028 338 460 -101 -18 352 -87
Balansräkningar (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 292 120 122 249 275 310 388 360 378 396
Omsättningstillgångar 2 919 3 458 3 539 2 539 1 181 1 053 1 046 657 692 436
Tillgångar 3 211 3 578 3 662 2 788 1 456 1 362 1 434 1 017 1 071 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 158 2 335 1 730 1 173 444 546 87 437 455 103
Obeskattade reserver 0 545 1 120 575 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 13 17 3 18 41 7 12 73
Kortfristiga skulder 1 053 698 800 1 023 909 798 1 307 573 604 656
Skulder och eget kapital 3 211 3 578 3 662 2 788 1 456 1 362 1 434 1 017 1 071 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-07
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 228 102 60 525 344 300 305 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 850 4 710 3 717 3 559 2 951 2 745 3 082 2 878 2 123 2 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 716 1 339 1 196 1 216 904 1 046 1 118 929 800 690
Utdelning till aktieägare 125 400 500 700 300 440 0 200 0 0
Omsättning 17 711 17 398 17 288 16 631 14 316 12 854 12 805 12 067 9 069 8 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 20 19 15 15 15 17 15 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 759 734 864 875 954 857 854 710 605 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 299 277 230 231 246 269 279 230 204 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 575 875 2 214 2 055 1 662 690 787 556 795 45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,44% -6,64% 3,95% 16,17% 11,37% 0,38% 6,12% 33,06% 2,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,44% 24,23% 59,83% 72,49% 110,92% 44,86% 47,63% 44,15% 63,40% -7,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,55% 5,37% 12,67% 12,15% 11,28% 4,75% 5,33% 3,72% 7,49% -0,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,79% 47,92% 51,28% 51,43% 50,35% 49,67% 53,04% 49,91% 54,98% 41,90%
Rörelsekapital/omsättning 11,18% 17,10% 15,84% 9,12% 1,90% 1,98% -2,04% 0,70% 0,97% -2,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,21% 77,14% 71,10% 57,27% 35,56% 40,09% 6,07% 42,97% 42,48% 12,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,01% 473,64% 427,50% 233,04% 116,06% 118,67% 66,95% 86,74% 90,73% 53,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...