Visa allt om TeKå Fjärrtrafik i Umeå Aktiebolag
Visa allt om TeKå Fjärrtrafik i Umeå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 344 12 699 13 464 13 020 12 758 12 339 11 391 11 560 16 441 13 621
Övrig omsättning 131 167 265 85 134 63 16 219 - -
Rörelseresultat (EBIT) -525 233 -240 -539 419 138 -1 182 -893 1 235 -25
Resultat efter finansnetto -528 221 -266 -582 344 46 -1 268 -965 1 062 -181
Årets resultat -528 221 -266 -437 177 46 -220 0 296 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 899 1 061 1 614 2 268 2 442 2 798 4 280 2 932 5 174 6 042
Omsättningstillgångar 1 843 1 852 2 003 1 924 2 334 2 122 1 712 2 232 3 574 2 792
Tillgångar 2 742 2 913 3 617 4 193 4 776 4 920 5 993 5 164 8 748 8 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 681 1 209 987 1 253 1 690 1 512 1 466 1 686 1 686 1 591
Obeskattade reserver 0 0 0 0 145 0 0 1 048 2 024 1 377
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 253 127 349 740 933 939 1 255 316 1 679 2 801
Kortfristiga skulder 1 808 1 578 2 281 2 199 2 008 2 469 3 271 2 113 3 359 3 066
Skulder och eget kapital 2 742 2 913 3 617 4 193 4 776 4 920 5 993 5 164 8 748 8 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 236 236 236 236 197 20 137 476 382 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 621 4 180 3 921 3 411 3 250 3 564 3 739 3 742 4 323 3 747
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 364 1 287 1 089 1 198 1 068 1 195 1 404 1 491 1 608 1 492
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 11 475 12 866 13 729 13 105 12 892 12 402 11 407 11 779 16 441 13 621
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 10 10 10 10 10 10 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 260 1 270 1 346 1 302 1 276 1 234 1 139 1 156 1 370 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 571 526 487 454 479 529 575 533 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 786 421 295 1 379 1 200 -7 -7 2 333 1 073
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,67% -5,68% 3,41% 2,05% 3,40% 8,32% -1,46% -29,69% 20,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,96% 8,00% -6,64% -12,74% 8,86% 2,83% -19,66% -16,98% 14,64% 0,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,58% 1,83% -1,78% -4,10% 3,32% 1,13% -10,34% -7,59% 7,79% 0,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,31% 2,16% -2,06% -2,11% 2,56% -2,81% -13,69% 1,03% 1,31% -2,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,84% 41,50% 27,29% 29,88% 37,62% 30,73% 24,46% 47,26% 35,93% 29,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,94% 117,36% 87,81% 87,49% 116,24% 85,95% 52,34% 105,63% 106,40% 91,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...