Visa allt om Creditsafe i Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 197 643 181 347 164 965 148 628 135 217 121 053 105 687 96 830 88 905 88 692
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 37 36 79 41 33
Rörelseresultat (EBIT) 28 681 22 527 19 603 16 828 3 362 217 2 830 -1 316 3 106 9 753
Resultat efter finansnetto 29 401 23 487 22 176 18 952 5 559 2 241 4 820 1 026 5 267 12 624
Årets resultat 18 108 13 946 13 908 13 495 5 490 2 054 2 710 528 2 972 7 306
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 101 1 621 58 365 55 438 44 508 40 670 35 702 32 926 52 426 34 896
Omsättningstillgångar 230 100 176 961 37 858 40 317 30 032 28 079 25 375 20 541 24 121 37 361
Tillgångar 231 202 178 582 96 223 95 755 74 540 68 750 61 077 53 467 76 547 72 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 922 31 815 17 869 26 961 13 467 7 977 5 923 3 213 26 757 23 785
Obeskattade reserver 26 324 19 840 14 166 9 601 8 359 10 074 10 604 9 354 9 131 7 788
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 182 955 126 926 64 189 59 193 52 715 50 699 44 551 40 901 40 660 40 684
Skulder och eget kapital 231 202 178 582 96 223 95 755 74 540 68 750 61 077 53 467 76 547 72 257
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 40 824 39 705 36 540 32 273 32 361 29 452 25 479 26 047 26 479 24 099
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 792 17 243 16 137 14 825 14 204 13 244 10 202 10 077 10 432 9 651
Utdelning till aktieägare 0 28 000 0 23 000 0 0 0 0 24 072 0
Omsättning 197 643 181 347 164 965 148 628 135 217 121 090 105 723 96 909 88 946 88 725
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 74 75 85 77 72 61 62 61 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 471 2 451 2 200 1 749 1 756 1 681 1 733 1 562 1 457 1 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 764 789 730 572 627 614 602 595 614 634
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 171 22 948 19 779 16 947 3 467 287 2 889 -1 102 3 725 11 374
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,99% 9,93% 10,99% 9,92% 11,70% 14,54% 9,15% 8,91% 0,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,18% 13,33% 23,37% 20,48% 7,58% 3,28% 7,99% 2,02% 6,94% 17,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,42% 13,13% 13,63% 13,20% 4,18% 1,87% 4,62% 1,12% 5,97% 14,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,85% 27,59% -15,96% -12,70% -16,78% -18,69% -18,14% -21,03% -18,60% -3,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,36% 26,48% 30,05% 35,98% 26,81% 23,03% 23,24% 19,66% 44,26% 40,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,77% 139,42% 58,98% 68,11% 56,97% 55,38% 56,96% 50,22% 59,32% 91,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!