Visa allt om MaxTand AB
Visa allt om MaxTand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 134 1 418 1 320 1 184 1 261 1 128 1 186 1 470 924 1 340
Övrig omsättning - - 18 96 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 107 35 34 100 27 -6 59 54 175
Resultat efter finansnetto -20 106 29 24 82 -13 -56 32 41 161
Årets resultat -13 65 13 9 41 -4 2 19 29 83
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 5 8 10 16 32 49 104 78 126
Omsättningstillgångar 420 512 419 529 644 788 965 1 300 488 608
Tillgångar 423 517 427 539 659 819 1 014 1 404 566 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 207 156 163 194 153 157 154 155 211
Obeskattade reserver 61 70 49 39 30 8 22 86 85 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 106 103 54 195 280 555 705 996 238 267
Kortfristiga skulder 120 137 167 141 154 103 130 168 88 168
Skulder och eget kapital 423 517 427 539 659 819 1 014 1 404 566 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 302 375 451 127 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 383 410 429 391 394 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 161 171 180 174 143 129 170 188 79 161
Utdelning till aktieägare 0 60 15 20 40 0 0 0 20 85
Omsättning 1 134 1 418 1 338 1 280 1 289 1 128 1 186 1 470 924 1 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 134 709 660 592 631 564 593 735 462 670
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 302 315 291 283 223 279 333 111 210
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 110 38 52 116 44 49 111 102 229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,03% 7,42% 11,49% -6,11% 11,79% -4,89% -19,32% 59,09% -31,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,55% 20,70% 8,20% 6,68% 16,24% 4,15% -0,39% 4,42% 9,89% 24,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,32% 7,55% 2,65% 3,04% 8,49% 3,01% -0,34% 4,22% 6,06% 13,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,69% 81,24% 82,12% 78,46% 85,41% 80,32% 81,45% 80,48% 69,26% 75,97%
Rörelsekapital/omsättning 26,46% 26,45% 19,09% 32,77% 38,86% 60,73% 70,40% 77,01% 43,29% 32,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,93% 50,60% 45,48% 35,57% 32,79% 19,40% 17,08% 15,38% 38,20% 37,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,50% 321,17% 202,99% 321,99% 342,86% 678,64% 681,54% 717,26% 463,64% 309,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...