Visa allt om Beredskapsmuseet i Djuramossa AB
Visa allt om Beredskapsmuseet i Djuramossa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 868 1 002 938 1 013 1 163 1 329 1 069 1 110 912 882
Övrig omsättning 65 93 186 141 85 67 535 508 511 477
Rörelseresultat (EBIT) -7 34 66 177 -55 95 303 222 130 155
Resultat efter finansnetto -22 13 44 146 -84 61 271 193 94 126
Årets resultat -16 11 36 115 -82 41 192 134 64 93
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 810 848 875 914 954 998 1 034 1 096 1 171 1 155
Omsättningstillgångar 203 184 244 211 135 334 182 135 115 136
Tillgångar 1 013 1 032 1 118 1 125 1 089 1 332 1 216 1 231 1 286 1 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 650 691 681 667 552 625 734 652 608 634
Obeskattade reserver 0 6 10 14 16 19 0 19 11 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 195 182 220 258 296 334 260 289 336 365
Kortfristiga skulder 168 153 209 187 225 355 223 272 331 287
Skulder och eget kapital 1 013 1 032 1 118 1 125 1 089 1 332 1 216 1 231 1 286 1 291
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 192 150 150 114 135 140 158 96 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 39 37 26 17 14 16 29 55 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 70 53 52 44 47 46 54 49 42
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 130 130 90 90
Omsättning 933 1 095 1 124 1 154 1 248 1 396 1 604 1 618 1 423 1 359
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 434 501 469 507 582 665 535 555 456 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 80 152 125 124 96 108 94 135 106 98
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 75 105 217 -10 145 352 278 187 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,37% 6,82% -7,40% -12,90% -12,49% 24,32% -3,69% 21,71% 3,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,59% 3,39% 5,90% 15,82% -4,96% 7,28% 25,00% 18,03% 10,11% 12,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,69% 3,49% 7,04% 17,57% -4,64% 7,30% 28,44% 20,00% 14,25% 17,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,67% 88,72% 86,78% 87,76% 90,80% 87,74% 82,13% 82,52% 80,04% 79,82%
Rörelsekapital/omsättning 4,03% 3,09% 3,73% 2,37% -7,74% -1,58% -3,84% -12,34% -23,68% -17,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,17% 67,41% 61,61% 60,26% 51,77% 47,97% 60,36% 54,10% 47,89% 49,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,83% 120,26% 116,27% 110,70% 57,33% 93,52% 78,92% 44,49% 33,84% 44,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...