Visa allt om Tanums Bostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 56 881 52 938 52 651 49 640 47 347 45 456 43 063 41 689 41 082 48 326
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 807 8 068 11 067 10 353 9 563 9 321 10 688 7 955 7 539 8 509
Resultat efter finansnetto 1 015 852 467 683 601 744 2 184 589 450 2 135
Årets resultat 382 403 438 476 272 589 600 341 267 2 135
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 528 540 481 238 450 675 422 206 369 654 336 065 316 541 289 080 242 979 224 424
Omsättningstillgångar 45 184 22 248 19 053 5 209 5 348 4 048 17 482 3 857 2 436 7 145
Tillgångar 573 724 503 486 469 728 427 415 375 002 340 112 334 023 292 938 245 415 231 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 995 35 613 35 210 34 772 34 296 34 024 33 434 31 992 31 651 31 384
Obeskattade reserver 0 0 149 249 249 249 249 249 100 0
Avsättningar (tkr) 1 650 1 650 1 739 1 739 1 739 1 739 1 584 0 0 0
Långfristiga skulder 521 880 451 880 413 880 375 000 320 000 295 000 275 000 235 000 200 000 190 000
Kortfristiga skulder 14 199 14 342 18 750 15 655 18 717 9 100 23 755 25 696 13 664 10 185
Skulder och eget kapital 573 724 503 486 469 728 427 415 375 002 340 112 334 023 292 938 245 415 231 569
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 905 936 836 812 790 - 592 443 295 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 032 1 960 2 071 1 876 1 461 721 1 466 1 371 1 243 1 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 969 845 908 891 887 206 839 641 543 493
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 881 52 938 52 651 49 640 47 347 45 456 43 063 41 689 41 082 48 326
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 6 7 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 126 8 823 8 775 8 273 7 891 6 494 6 152 6 948 8 216 9 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 624 636 597 523 132 414 409 416 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 807 8 264 11 243 19 492 15 921 15 940 21 563 13 564 12 988 19 082
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,45% 0,55% 6,07% 4,84% 4,16% 5,56% 3,30% 1,48% -14,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,54% 1,60% 2,36% 2,68% 2,84% 3,12% 3,48% 2,99% 3,25% 4,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,49% 15,24% 21,02% 23,09% 22,52% 23,33% 27,00% 21,04% 19,40% 20,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,37% 27,92% 32,40% 31,53% 31,72% 33,23% 36,67% 30,36% 28,06% 25,88%
Rörelsekapital/omsättning 54,47% 14,93% 0,58% -21,04% -28,24% -11,11% -14,57% -52,39% -27,33% -6,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,27% 7,07% 7,52% 8,18% 9,20% 10,06% 10,07% 10,99% 12,93% 13,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 318,22% 155,12% 101,62% 30,94% 26,91% 37,44% 71,05% 12,40% 13,09% 61,43%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...