Visa allt om CL Computer Logistics AB
Visa allt om CL Computer Logistics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 456 703 1 387 1 587 1 865 1 770 611 947 961 585
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -115 -353 405 371 411 847 -189 547 324 -420
Resultat efter finansnetto -113 -351 404 369 412 833 -189 544 313 -422
Årets resultat -10 -4 233 203 229 544 -189 419 313 -422
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 106 96 96 100 104 126 133 121 127
Omsättningstillgångar 841 852 1 362 1 614 1 671 1 462 587 1 020 526 204
Tillgångar 947 958 1 458 1 710 1 771 1 566 714 1 153 647 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 449 460 464 331 428 699 195 384 -35 -349
Obeskattade reserver 0 103 457 354 261 161 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Långfristiga skulder 100 100 100 100 100 100 100 100 136 100
Kortfristiga skulder 398 296 437 925 982 606 419 669 546 566
Skulder och eget kapital 947 958 1 458 1 710 1 771 1 566 714 1 153 647 331
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 621 737 300 188 58 159 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 97 581 481 0 0 0 0 0 50 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 56 183 151 195 232 98 59 18 50 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 300 500 40 0 0 0
Omsättning 456 703 1 387 1 587 1 865 1 770 611 947 961 585
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 456 703 1 387 1 587 1 865 1 770 611 947 961 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 159 774 632 822 986 425 253 89 270 612
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -115 -353 405 375 415 869 -183 556 329 -410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,14% -49,32% -12,60% -14,91% 5,37% 189,69% -35,48% -1,46% 64,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,83% -36,64% 27,78% 21,70% 23,26% 54,09% -26,47% 47,44% 50,08% -126,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,56% -49,93% 29,20% 23,38% 22,09% 47,85% -30,93% 57,76% 33,71% -71,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,97% 96,02% 98,05% 99,12% 99,36% 96,16% 96,89% 97,47% 97,29% 80,17%
Rörelsekapital/omsättning 97,15% 79,09% 66,69% 43,42% 36,94% 48,36% 27,50% 37,06% -2,08% -61,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,41% 56,40% 56,27% 34,61% 35,03% 52,21% 27,31% 33,30% -5,41% -105,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,31% 287,84% 311,67% 174,49% 170,16% 241,25% 140,10% 152,47% 96,34% 36,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...