Visa allt om Bo Bra Fastigheter i Arvidsjaur AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 368 6 363 6 288 6 541 6 650 6 591 6 677 6 847 7 236 7 141
Övrig omsättning 121 31 0 1 181 510 469 428 1 385 873 614
Rörelseresultat (EBIT) 1 096 1 349 875 2 467 1 928 1 747 1 089 2 568 2 611 1 838
Resultat efter finansnetto 5 664 1 234 633 2 022 1 631 1 471 681 2 164 2 117 1 221
Årets resultat 5 351 1 276 467 1 388 894 1 308 1 405 904 1 246 726
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 814 39 338 13 592 13 644 15 270 16 304 17 320 17 752 16 864 17 714
Omsättningstillgångar 7 356 7 726 4 972 5 432 3 387 2 596 1 875 2 040 3 350 2 749
Tillgångar 51 170 47 065 18 564 19 077 18 657 18 900 19 195 19 792 20 213 20 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 381 12 030 3 650 4 569 4 063 4 471 3 898 3 293 3 397 3 138
Obeskattade reserver 201 8 411 456 473 800 1 009 2 148 1 154 638
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 836 32 705 11 553 11 959 12 159 12 359 13 059 13 259 14 094 15 519
Kortfristiga skulder 2 752 2 322 2 951 2 093 1 963 1 271 1 230 1 093 1 569 1 168
Skulder och eget kapital 51 170 47 065 18 564 19 077 18 657 18 900 19 195 19 792 20 213 20 463
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 878 223 168 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 326 160 146 259
Utdelning till aktieägare 600 0 0 1 386 0 1 302 735 800 1 008 987
Omsättning 6 489 6 394 6 288 7 722 7 160 7 060 7 105 8 232 8 109 7 755
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 592 3 182 3 144 3 271 3 325 3 296 3 339 6 847 7 236 7 141
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 263 392 539 555 261 357 603 397 324 292
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 576 1 802 1 177 2 788 2 303 2 474 1 824 3 302 3 148 2 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,08% 1,19% -3,87% -1,64% 0,90% -1,29% -2,48% -5,38% 1,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,23% 4,04% 4,92% 12,97% 10,42% 9,43% 5,70% 13,18% 13,48% 9,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 98,26% 29,89% 14,54% 37,84% 29,23% 27,04% 16,38% 38,10% 37,65% 27,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,85% 100,00% 98,96% 98,20% 98,67%
Rörelsekapital/omsättning 72,30% 84,93% 32,14% 51,05% 21,41% 20,10% 9,66% 13,83% 24,61% 22,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,27% 25,57% 21,39% 25,81% 23,75% 26,96% 24,41% 25,10% 21,26% 17,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 267,30% 332,73% 168,49% 259,53% 172,54% 204,25% 151,63% 185,73% 212,87% 234,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!