Visa allt om Herrfallet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 184 6 095 6 737 7 436 9 839 7 438 6 889 6 983 6 530 6 781
Övrig omsättning 117 170 29 109 930 26 332 332 87 69
Rörelseresultat (EBIT) 3 083 1 723 1 728 2 140 3 925 -3 069 1 685 1 445 971 527
Resultat efter finansnetto 2 978 1 505 -5 789 1 531 3 189 54 589 687 1 059 154 -350
Årets resultat 1 931 1 065 -6 292 1 016 1 730 54 407 321 746 217 -30
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 568 58 067 58 094 73 607 71 938 69 828 15 625 15 411 15 438 15 977
Omsättningstillgångar 599 760 4 304 223 1 760 1 140 1 038 773 770 819
Tillgångar 59 168 58 827 62 399 73 830 73 698 70 968 16 663 16 184 16 208 16 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 849 53 101 52 231 58 692 57 977 59 247 4 839 4 518 3 773 3 555
Obeskattade reserver 2 964 2 436 2 291 1 985 1 762 1 080 1 118 961 779 909
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 2 541 3 791 12 041 12 063 10 000 10 000 10 000 10 540 10 800
Kortfristiga skulder 1 315 750 4 086 1 112 1 897 641 706 705 1 117 1 531
Skulder och eget kapital 59 168 58 827 62 399 73 830 73 698 70 968 16 663 16 184 16 208 16 796
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 772 1 958 1 819 1 813
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 665 771 723 727
Utdelning till aktieägare 190 183 195 169 300 3 000 0 0 0 0
Omsättning 8 301 6 265 6 766 7 545 10 769 7 464 7 221 7 315 6 617 6 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 6 6 7 8 7 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 364 1 219 1 123 1 239 1 406 930 984 873 933 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 347 336 360 344 374 326 357 346 370 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 104 1 750 1 746 2 153 3 947 -2 911 2 243 2 034 1 643 1 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,27% -9,53% -9,40% -24,42% 32,28% 7,97% -1,35% 6,94% -3,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,21% 2,93% 4,70% 2,90% 5,33% 77,70% 10,12% 10,74% 6,01% 3,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,67% 28,27% 43,49% 28,81% 39,90% 741,34% 24,49% 24,89% 14,92% 7,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,59% 93,39% 92,46% 90,91% 94,59% 90,90% 92,13% 90,81% 91,72% 89,15%
Rörelsekapital/omsättning -8,75% 0,16% 3,24% -11,96% -1,39% 6,71% 4,82% 0,97% -5,31% -10,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,61% 93,50% 86,57% 81,59% 80,53% 84,67% 34,27% 32,55% 27,03% 25,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,55% 101,33% 105,34% 20,05% 92,78% 177,85% 147,03% 109,65% 68,93% 53,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!