Visa allt om Above Möbel AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08
Nettoomsättning 24 443 25 778 23 962 21 520 21 078 23 123 24 750 22 970 27 204 17 933
Övrig omsättning 4 210 1 23 59 26 349 327 147 419
Rörelseresultat (EBIT) 2 145 2 481 2 635 96 -179 317 2 605 583 1 520 -173
Resultat efter finansnetto 2 186 2 482 2 603 59 -141 342 2 635 600 1 504 -236
Årets resultat 1 719 1 434 1 491 126 119 259 1 538 304 1 190 -236
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 351 1 828 1 538 1 867 1 704 2 018 796 896 643 777
Omsättningstillgångar 12 991 11 746 9 487 7 622 7 700 9 448 9 892 7 111 6 153 4 449
Tillgångar 14 343 13 575 11 025 9 489 9 403 11 467 10 688 8 007 6 796 5 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 160 7 442 6 008 4 518 4 392 4 273 4 013 2 475 2 172 982
Obeskattade reserver 2 088 2 081 1 410 706 813 1 116 1 116 463 262 0
Avsättningar (tkr) 161 161 161 161 161 161 261 36 36 0
Långfristiga skulder 0 0 372 1 611 1 536 1 893 1 392 1 487 1 562 1 814
Kortfristiga skulder 2 933 3 891 3 073 2 493 2 501 4 024 3 905 3 546 2 765 2 430
Skulder och eget kapital 14 343 13 575 11 025 9 489 9 403 11 467 10 688 8 007 6 796 5 225
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 944 2 088 1 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 606 615 408
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 447 25 988 23 963 21 543 21 137 23 149 25 099 23 297 27 351 18 352
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 889 5 156 4 792 4 304 3 513 4 625 4 950 4 594 5 441 3 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 442 364 486 597 588 508 517 547 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 573 2 920 3 066 463 147 604 2 712 700 1 688 -84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,18% 7,58% 11,35% 2,10% -8,84% -6,57% 7,75% -15,56% 51,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,30% 18,34% 24,00% 1,15% -0,96% 3,49% 25,17% 8,22% 23,31% -2,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,98% 9,66% 11,04% 0,51% -0,43% 1,73% 10,87% 2,86% 5,82% -0,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,02% 23,66% 25,40% 20,69% 26,62% 22,72% 27,15% 25,61% 34,89% 27,61%
Rörelsekapital/omsättning 41,15% 30,47% 26,77% 23,83% 24,67% 23,46% 24,19% 15,52% 12,45% 11,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,22% 66,78% 64,47% 53,42% 53,45% 44,85% 45,69% 35,42% 34,97% 18,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 441,49% 300,80% 307,35% 291,50% 294,40% 224,30% 240,36% 185,56% 196,38% 151,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!