Visa allt om Gridline AB
Visa allt om Gridline AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 182 6 025 6 235 9 728 11 469 7 886 9 544 11 383 13 410 15 113
Övrig omsättning 95 127 197 6 53 5 - 742 - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 -1 111 -1 123 528 1 556 -1 688 434 3 124 3 794 2 790
Resultat efter finansnetto 132 -1 179 -1 169 511 1 502 -1 706 217 2 813 3 270 2 342
Årets resultat 132 -945 -1 124 349 1 502 -1 706 155 2 364 2 470 1 707
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 065 1 061 1 094 1 171 1 093 1 091 8 710 9 194 9 701 10 014
Omsättningstillgångar 2 920 2 442 2 521 4 326 3 882 3 921 4 826 5 958 5 405 7 178
Tillgångar 3 985 3 504 3 615 5 498 4 975 5 012 13 537 15 152 15 107 17 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 306 1 251 2 374 3 026 2 323 4 830 5 575 4 311 3 541
Obeskattade reserver 0 0 0 90 0 0 0 0 480 654
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 547 332 298 391 357 317 7 412 7 725 8 126 9 423
Kortfristiga skulder 2 999 2 865 2 066 2 642 1 592 2 371 1 295 1 852 2 190 3 575
Skulder och eget kapital 3 985 3 504 3 615 5 498 4 975 5 012 13 537 15 152 15 107 17 192
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 455 470 450 464 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 479 2 793 2 696 3 076 3 219 2 787 2 949 2 535 2 543 3 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 661 715 784 892 997 983 1 154 1 154 1 150 1 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 800 800 900 1 100 1 700
Omsättning 7 277 6 152 6 432 9 734 11 522 7 891 9 544 12 125 13 410 15 113
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 10 10 9 10 10 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 798 669 624 973 1 274 789 954 1 138 1 490 1 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 358 396 356 407 485 433 468 422 476 548
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 215 -1 079 -1 091 560 1 605 -1 631 918 3 631 4 301 3 137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,20% -3,37% -35,91% -15,18% 45,43% -17,37% -16,16% -15,12% -11,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,49% -31,59% -31,01% 9,66% 31,28% -33,54% 3,23% 20,76% 25,46% 16,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,49% -18,37% -17,98% 5,46% 13,57% -21,32% 4,58% 27,64% 28,68% 18,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,97% 84,88% 79,82% 84,26% 82,47% 77,78% 84,28% 85,74% 84,36% 85,91%
Rörelsekapital/omsättning -1,10% -7,02% 7,30% 17,31% 19,97% 19,66% 37,00% 36,07% 23,97% 23,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,99% 8,73% 34,61% 44,39% 60,82% 46,35% 35,68% 36,79% 30,82% 23,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,45% 36,09% 46,22% 81,83% 158,98% 86,42% 244,86% 204,64% 174,34% 165,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...