Visa allt om Anne Håkanssons Måleri AB
Visa allt om Anne Håkanssons Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 226 2 924 2 272 5 875 1 304 1 331 2 930 1 683 2 948 3 381
Övrig omsättning 100 152 188 159 138 - - - - 33
Rörelseresultat (EBIT) 27 274 211 370 81 26 302 -112 23 48
Resultat efter finansnetto 26 311 212 367 80 21 296 -141 2 25
Årets resultat 16 232 162 211 38 12 240 -103 8 22
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 107 320 594 590 590 590 585 585 445
Omsättningstillgångar 1 358 1 241 1 046 1 289 221 207 593 162 611 506
Tillgångar 1 441 1 348 1 366 1 882 811 796 1 182 747 1 196 952
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 469 753 671 659 448 410 598 358 461 303
Obeskattade reserver 124 126 117 117 23 0 0 0 0 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 67 0 0 71 80 153
Kortfristiga skulder 847 468 578 1 106 272 386 584 317 655 484
Skulder och eget kapital 1 441 1 348 1 366 1 882 811 796 1 182 747 1 196 952
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 270 233 213 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 310 562 1 098 464 347 109 0 1 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 176 167 430 204 214 159 100 105 91
Utdelning till aktieägare 0 200 150 150 0 0 200 0 19 0
Omsättning 2 326 3 076 2 460 6 034 1 442 1 331 2 930 1 683 2 948 3 414
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 113 1 462 1 136 1 469 652 666 1 465 842 1 474 1 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 274 415 413 379 312 299 200 175 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 297 218 371 81 26 302 -112 34 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,87% 28,70% -61,33% 350,54% -2,03% -54,57% 74,09% -42,91% -12,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,87% 23,07% 15,59% 19,66% 9,99% 3,27% 25,55% -17,54% 1,92% 5,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,21% 10,64% 9,38% 6,30% 6,21% 1,95% 10,31% -7,78% 0,78% 1,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,32% 38,47% 58,67% 42,74% 66,72% 64,09% 35,67% 27,27% 21,03% 23,48%
Rörelsekapital/omsättning 22,96% 26,44% 20,60% 3,11% -3,91% -13,45% 0,31% -9,21% -1,49% 0,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,26% 63,15% 55,80% 39,87% 57,33% 51,51% 50,59% 47,93% 38,55% 32,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,44% 265,17% 180,97% 116,55% 81,25% 42,49% 101,54% 51,10% 93,28% 104,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...