Visa allt om Canmera Comfort AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 64 388 68 989 70 045 61 349 72 115 67 230 65 269 68 689 74 509 86 518
Övrig omsättning 767 268 0 0 7 74 122 186 5 103
Rörelseresultat (EBIT) 3 026 5 791 3 185 1 834 3 136 3 737 3 350 2 294 5 086 7 050
Resultat efter finansnetto 3 043 5 792 3 213 1 866 3 149 3 707 3 293 2 245 5 034 7 028
Årets resultat 1 793 3 407 1 865 1 429 2 458 2 863 2 570 1 740 1 208 1 127
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 154 1 201 111 158 147 50 107 194 262 447
Omsättningstillgångar 27 022 28 713 25 530 23 523 25 365 25 157 27 432 25 696 30 891 34 549
Tillgångar 28 176 29 914 25 641 23 681 25 512 25 206 27 539 25 890 31 153 34 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 149 8 357 4 950 6 084 7 655 11 197 11 634 9 064 7 324 6 116
Obeskattade reserver 3 020 2 270 820 0 0 34 34 55 61 596
Avsättningar (tkr) 100 100 100 100 200 100 100 200 200 300
Långfristiga skulder 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 907 19 187 19 771 17 497 17 601 13 876 15 771 16 571 23 568 27 984
Skulder och eget kapital 28 176 29 914 25 641 23 681 25 512 25 206 27 539 25 890 31 153 34 996
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 1 791 1 854
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 253 18 659 18 461 18 570 19 084 18 198 17 280 17 203 15 008 14 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 382 7 042 7 688 7 527 7 630 7 154 6 600 6 628 6 149 5 891
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 000 6 000 3 300 0 0 0
Omsättning 65 155 69 257 70 045 61 349 72 122 67 304 65 391 68 875 74 514 86 621
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 45 42 40 42 40 41 40 42 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 370 1 533 1 668 1 534 1 717 1 681 1 592 1 717 1 774 2 163
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 578 630 659 640 636 581 597 554 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 072 5 838 3 232 1 887 3 212 3 794 3 437 2 419 5 240 7 294
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,67% -1,51% 14,17% -14,93% 7,27% 3,00% -4,98% -7,81% -13,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,80% 19,37% 12,55% 7,92% 12,39% 14,92% 12,17% 8,88% 16,38% 20,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,73% 8,40% 4,59% 3,06% 4,38% 5,59% 5,14% 3,35% 6,85% 8,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 57,36% 55,06% 49,66% 50,01% 52,02% 53,81% 74,68% 69,05%
Rörelsekapital/omsättning 18,82% 13,81% 8,22% 9,82% 10,77% 16,78% 17,87% 13,28% 9,83% 7,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,38% 33,86% 21,80% 25,69% 30,01% 44,53% 42,34% 35,18% 23,66% 18,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,91% 149,65% 129,13% 134,44% 144,11% 170,42% 173,83% 153,82% 113,84% 100,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!