Visa allt om Ekopack i Sydsverige Aktiebolag
Visa allt om Ekopack i Sydsverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 31 239 28 476 24 806 23 461 21 718 20 866 16 605 14 687 14 113 12 893
Övrig omsättning 115 - 18 54 - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 695 1 386 1 031 608 621 1 126 619 552 720 897
Resultat efter finansnetto 1 665 1 341 997 550 640 1 109 605 550 722 896
Årets resultat 1 273 1 019 920 412 455 598 438 374 403 497
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 779 648 60 71 74 112 163 198 209 241
Omsättningstillgångar 8 760 7 724 6 583 6 310 6 086 5 997 5 161 4 630 4 141 3 948
Tillgångar 9 539 8 372 6 642 6 381 6 160 6 109 5 323 4 828 4 350 4 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 773 2 899 2 436 1 816 1 804 1 801 1 592 1 527 1 470 1 371
Obeskattade reserver 536 526 508 724 757 764 485 485 483 345
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 585 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 230 4 946 3 698 3 256 3 599 3 544 3 247 2 816 2 396 2 472
Skulder och eget kapital 9 539 8 372 6 642 6 381 6 160 6 109 5 323 4 828 4 350 4 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 660 522 809 757 664
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 563 2 469 2 439 2 550 2 465 1 427 1 075 796 526 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 061 1 053 1 160 1 172 1 131 1 177 766 648 627 623
Utdelning till aktieägare 666 400 556 300 400 452 388 374 317 304
Omsättning 31 354 28 476 24 824 23 515 21 718 20 867 16 605 14 687 14 113 12 893
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 5 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 207 4 746 4 134 3 910 3 620 4 173 3 321 4 896 4 704 4 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 602 604 605 580 670 491 786 671 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 717 1 397 1 042 635 659 1 177 679 606 757 954
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,70% 14,79% 5,73% 8,03% 4,08% 25,66% 13,06% 4,07% 9,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,78% 16,56% 15,54% 9,54% 10,78% 18,43% 11,63% 11,52% 16,67% 21,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,43% 4,87% 4,16% 2,60% 3,06% 5,40% 3,73% 3,79% 5,14% 6,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,36% 30,80% 34,00% 33,35% 34,14% 36,12% 34,19% 36,77% 38,01% 37,13%
Rörelsekapital/omsättning 11,30% 9,76% 11,63% 13,02% 11,45% 11,76% 11,53% 12,35% 12,36% 11,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,94% 39,53% 42,64% 36,82% 38,34% 38,70% 36,62% 38,86% 41,79% 38,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,31% 72,34% 93,43% 99,94% 100,31% 103,92% 89,78% 96,88% 108,93% 102,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...