Visa allt om T. Brantestig Svetsmaskinservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 26 302 25 817 27 436 23 199 23 413 23 830 24 065 25 022 21 971 20 281
Övrig omsättning 187 169 201 176 119 0 2 21 101 38
Rörelseresultat (EBIT) 2 377 2 341 2 579 981 1 077 1 176 1 688 1 540 1 534 604
Resultat efter finansnetto 2 337 2 314 2 501 893 1 041 3 882 1 587 1 402 1 392 459
Årets resultat 2 236 1 729 1 691 819 1 068 3 829 798 1 083 775 157
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 367 194 277 397 473 450 380 293 286 293
Omsättningstillgångar 12 685 12 630 12 050 11 024 12 462 12 724 11 011 11 620 11 004 9 587
Tillgångar 13 053 12 824 12 327 11 422 12 936 13 175 11 391 11 913 11 290 9 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 971 6 985 6 006 5 189 5 370 6 302 2 973 3 175 2 442 1 917
Obeskattade reserver 1 100 1 659 1 609 1 318 1 608 2 083 2 448 2 021 2 090 1 810
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 408 508 892 2 024 1 551 708 2 155 2 722 875 792
Kortfristiga skulder 3 573 3 672 3 820 2 890 4 406 4 081 3 814 3 995 5 883 5 362
Skulder och eget kapital 13 053 12 824 12 327 11 422 12 936 13 175 11 391 11 913 11 290 9 880
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - - 2 793 2 706 2 543 2 483
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - - - 1 261 1 152 1 038 978
Utdelning till aktieägare 1 000 750 500 300 500 1 250 500 500 250 250
Omsättning 26 489 25 986 27 637 23 375 23 532 23 830 24 067 25 043 22 072 20 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 757 3 688 3 919 3 867 3 902 3 972 3 438 3 575 3 139 2 897
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 672 665 696 716 615 677 588 559 540 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 459 2 399 2 655 1 068 1 190 1 233 1 741 1 584 1 603 698
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,88% -5,90% 18,26% -0,91% -1,75% -0,98% -3,82% 13,89% 8,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,21% 18,25% 20,92% 8,62% 8,33% 30,22% 14,82% 12,93% 13,60% 6,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,04% 9,07% 9,40% 4,25% 4,60% 16,71% 7,01% 6,15% 6,99% 2,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,74% 38,75% 37,87% 37,49% 36,57% 37,17% 40,00% 36,40% 39,77% 36,69%
Rörelsekapital/omsättning 34,64% 34,70% 30,00% 35,06% 34,41% 36,27% 29,91% 30,47% 23,31% 20,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,64% 64,56% 58,90% 54,43% 51,21% 60,17% 42,86% 39,88% 36,07% 32,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,25% 127,15% 116,18% 114,53% 105,47% 143,57% 84,85% 111,76% 66,60% 59,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!