Visa allt om Kalix Pannprodukter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 843 6 802 10 920 7 829 7 779 8 172 11 257 7 951 5 268 6 031
Övrig omsättning 242 316 145 122 202 325 232 0 131 119
Rörelseresultat (EBIT) 1 130 273 275 1 1 053 1 041 1 822 713 210 213
Resultat efter finansnetto 1 129 271 285 -3 1 043 1 042 1 806 712 215 200
Årets resultat 681 266 202 37 634 60 1 046 422 125 106
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 82 5 13 22 35 63 60 59 95
Omsättningstillgångar 5 079 4 062 3 880 4 123 4 022 4 363 4 981 2 398 1 638 2 321
Tillgångar 5 139 4 145 3 885 4 136 4 044 4 398 5 043 2 458 1 697 2 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 273 1 893 1 627 1 800 1 763 1 129 2 069 1 023 600 825
Obeskattade reserver 1 195 925 995 969 1 021 793 768 313 143 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 6 6 14
Kortfristiga skulder 1 671 1 327 1 263 1 368 1 261 2 476 2 207 1 116 947 1 488
Skulder och eget kapital 5 139 4 145 3 885 4 136 4 044 4 398 5 043 2 458 1 697 2 416
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 457 1 044 967 1 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 472 396 363 354
Utdelning till aktieägare 0 0 0 375 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 9 085 7 118 11 065 7 951 7 981 8 497 11 489 7 951 5 399 6 150
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 211 1 701 3 640 2 610 2 593 2 043 2 251 1 988 1 756 1 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 379 528 499 538 529 385 364 449 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 152 295 283 9 1 067 1 068 1 849 760 246 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,01% -37,71% 39,48% 0,64% -4,81% -27,41% 41,58% 50,93% -12,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,99% 6,59% 7,36% 0,02% 26,04% 23,78% 36,15% 29,05% 12,73% 8,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,78% 4,01% 2,62% 0,01% 13,54% 12,80% 16,19% 8,98% 4,10% 3,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,69% 31,62% 22,62% 26,41% 39,70% 42,68% 36,85% 36,89% 37,26% 40,18%
Rörelsekapital/omsättning 38,54% 40,21% 23,97% 35,19% 35,49% 23,09% 24,64% 16,12% 13,12% 13,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,37% 63,08% 61,86% 61,79% 63,29% 39,73% 52,91% 51,55% 41,93% 36,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,42% 268,73% 263,97% 269,88% 261,78% 150,12% 208,20% 166,67% 143,51% 124,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!