Visa allt om Bil & Kaross Conny Engman AB
Visa allt om Bil & Kaross Conny Engman AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 886 5 363 6 135 4 912 5 073 5 583 5 802 5 723 5 827 5 266
Övrig omsättning 185 179 194 166 193 104 20 91 - 9
Rörelseresultat (EBIT) -99 -214 45 -314 -47 -108 -88 219 147 28
Resultat efter finansnetto -97 -211 52 -308 -33 -95 -83 229 156 33
Årets resultat -97 -162 3 -64 1 2 9 156 99 6
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 252 295 329 409 515 438 412 403 413
Omsättningstillgångar 976 1 212 1 318 1 258 1 545 1 753 1 786 1 988 1 789 1 636
Tillgångar 1 172 1 464 1 613 1 587 1 955 2 268 2 225 2 400 2 192 2 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 771 867 1 030 1 027 1 091 1 090 1 088 1 179 1 121 1 022
Obeskattade reserver 0 0 49 0 243 282 388 493 487 476
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 402 596 534 560 621 896 749 728 584 551
Skulder och eget kapital 1 172 1 464 1 613 1 587 1 955 2 268 2 225 2 400 2 192 2 049
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 272 337 350 329 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 082 1 246 1 285 1 145 1 065 798 644 680 602 643
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 461 486 495 377 359 351 340 385 359 390
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 98 0
Omsättning 5 071 5 542 6 329 5 078 5 266 5 687 5 822 5 814 5 827 5 275
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 222 1 073 1 227 1 228 1 268 1 396 1 451 1 431 1 457 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 349 361 384 360 357 335 356 325 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 -148 116 -234 59 -23 -1 297 223 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,89% -12,58% 24,90% -3,17% -9,13% -3,77% 1,38% -1,78% 10,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,28% -14,41% 3,22% -19,47% -1,69% -4,19% -3,73% 9,54% 7,12% 1,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,99% -3,93% 0,85% -6,29% -0,65% -1,70% -1,43% 4,00% 2,68% 0,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,51% 40,72% 40,96% 40,02% 41,87% 39,51% 38,38% 100,00% 39,35% 42,27%
Rörelsekapital/omsättning 11,75% 11,49% 12,78% 14,21% 18,21% 15,35% 17,87% 22,02% 20,68% 20,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,78% 59,22% 66,23% 64,71% 64,97% 57,22% 61,75% 63,91% 67,14% 66,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,34% 193,46% 237,45% 211,96% 241,06% 190,62% 232,04% 266,48% 296,06% 283,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...