Visa allt om Per Olof Eriksson Skogsvård & Avverkning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 602 633 699 349 235 432 530 552 527 540
Övrig omsättning 42 1 3 0 1 43 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 289 346 372 115 -61 116 102 87 46 65
Resultat efter finansnetto 282 337 369 109 -70 118 93 96 45 69
Årets resultat 239 190 160 94 -70 91 69 75 64 65
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 299 165 211 258 304 0 0 1 3
Omsättningstillgångar 906 759 694 283 273 429 533 518 415 576
Tillgångar 1 132 1 058 859 494 530 733 533 518 416 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 468 379 219 125 394 303 434 359 345
Obeskattade reserver 240 260 165 0 0 0 0 0 0 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 102 0 177 222 266 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 469 228 315 98 184 72 230 84 57 195
Skulder och eget kapital 1 132 1 058 859 494 530 733 533 518 416 579
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 106 142 161 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 66 78 83 74
Utdelning till aktieägare 200 300 100 0 0 200 0 200 0 50
Omsättning 644 634 702 349 236 475 530 552 527 540
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 602 - - - - 432 530 552 527 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 31 - - - - 127 203 235 281 253
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 362 413 418 161 -15 136 102 88 48 67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,90% -9,44% 100,29% 48,51% -45,60% -18,49% -3,99% 4,74% -2,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,53% 32,70% 43,54% 23,28% -6,60% 16,51% 22,70% 22,01% 11,30% 16,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,01% 54,66% 53,51% 32,95% -14,89% 28,01% 22,83% 20,65% 8,92% 17,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,37% 93,05% 93,99% 92,84% 78,72% 93,06% 89,43% 91,85% 94,12% 90,37%
Rörelsekapital/omsättning 72,59% 83,89% 54,22% 53,01% 37,87% 82,64% 57,17% 78,62% 67,93% 70,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,49% 63,40% 59,10% 44,33% 23,58% 53,75% 56,85% 83,78% 86,30% 64,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,18% 332,89% 220,32% 288,78% 148,37% 595,83% 231,74% 616,67% 728,07% 295,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!