Visa allt om Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Aktiebolag
Visa allt om Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 47 535 35 950 36 584 39 716 36 839 29 807 23 798 30 382 41 011 48 237
Övrig omsättning 2 207 47 20 68 102 544 549 1 2
Rörelseresultat (EBIT) 7 856 3 948 4 147 2 911 4 986 2 437 -357 -2 557 -167 4 665
Resultat efter finansnetto 7 788 3 890 4 033 2 875 4 968 2 327 -459 -2 605 89 4 624
Årets resultat 5 967 2 789 2 285 1 582 2 733 950 -243 320 1 2 717
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 012 1 073 1 397 1 765 73 85 178 459 920 1 445
Omsättningstillgångar 18 842 14 189 12 776 13 163 13 026 13 447 12 387 12 844 13 504 16 952
Tillgångar 19 855 15 262 14 173 14 928 13 100 13 532 - 13 302 14 424 18 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 920 3 954 2 965 2 180 4 117 7 444 6 555 6 797 6 477 6 503
Obeskattade reserver 4 000 4 000 3 829 2 866 2 090 892 69 286 3 211 3 377
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 934 7 309 7 379 9 882 6 892 5 196 5 823 6 219 4 736 8 517
Skulder och eget kapital 19 855 15 262 14 173 14 928 13 100 13 532 12 447 13 302 14 424 18 397
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 2 916 2 639 2 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 13 257 12 790 13 852 11 444 11 518 9 291 11 167 13 574 13 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 592
Sociala kostnader - 6 833 6 146 6 524 4 975 5 402 5 150 6 615 8 039 7 965
Utdelning till aktieägare 4 000 2 000 1 800 0 3 500 6 000 0 0 0 0
Omsättning 47 537 36 157 36 631 39 736 36 907 29 909 24 342 30 931 41 012 48 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 26 26 27 23 24 29 34 37 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 639 1 383 1 407 1 471 1 602 1 242 821 894 1 108 1 340
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 838 812 766 792 751 732 526 641 690 716
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 318 4 327 4 611 3 039 5 031 2 530 -55 -2 027 677 5 551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,23% -1,73% -7,89% 7,81% 23,59% 25,25% -21,67% -25,92% -14,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,57% 25,87% 29,26% 19,51% 38,10% 18,01% - -19,19% 0,93% 25,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,53% 10,98% 11,34% 7,33% 13,55% 8,18% -1,49% -8,40% 0,33% 9,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,28% 89,12% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,95% 19,14% 14,75% 8,26% 16,65% 27,68% 27,58% 21,81% 21,38% 17,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,60% 46,35% 41,99% 29,58% 43,19% 59,87% - 52,68% 60,93% 48,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,48% 194,13% 173,14% 100,40% 142,79% 210,20% 178,67% 170,45% 285,14% 161,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...