Visa allt om Confidence Sweden AB
Visa allt om Confidence Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 21 061 18 226 17 344 22 592 55 692 76 769 77 842 68 772 78 416 62 297
Övrig omsättning - 362 956 965 766 412 408 356 2 450 3 048
Rörelseresultat (EBIT) 1 520 -974 -8 616 1 089 -12 245 3 797 6 980 261 -6 154 3 112
Resultat efter finansnetto 1 803 -1 018 -8 739 461 -12 980 2 994 6 139 -388 -7 096 2 744
Årets resultat 9 697 -1 018 -8 739 461 -12 980 2 442 6 139 -420 -7 096 1 975
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 692 414 1 603 6 630 6 405 5 565 4 030 4 113 4 569 3 060
Omsättningstillgångar 17 712 12 150 8 239 7 236 22 632 32 493 43 564 36 263 37 620 38 692
Tillgångar 18 404 12 565 9 842 13 865 29 037 38 057 47 594 40 375 42 189 41 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 272 574 792 1 099 638 12 118 11 224 5 085 5 505 1 341
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 375 0 650 1 795 63 1 910
Kortfristiga skulder 8 132 11 990 9 049 12 766 26 024 25 940 35 720 33 495 36 622 38 501
Skulder och eget kapital 18 404 12 565 9 842 13 865 29 037 38 057 47 594 40 375 42 189 41 753
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 149 1 050
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 233 3 058 5 827 5 278 18 366 19 841 19 690 17 283 23 133 14 264
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 946 1 437 2 166 2 101 6 548 7 868 8 329 7 106 7 982 6 283
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 061 18 588 18 300 23 557 56 458 77 181 78 250 69 128 80 866 65 345
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 14 14 50 56 63 48 66 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 212 2 604 1 239 1 614 1 114 1 371 1 236 1 433 1 188 1 271
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 667 598 559 519 517 459 526 491 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 595 -590 -2 622 2 157 -9 782 4 734 7 864 1 382 -5 939 3 332
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,55% 5,09% -23,23% -59,43% -27,46% -1,38% 13,19% -12,30% 25,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,82% -7,70% -87,45% 8,10% -42,01% 10,05% 14,76% 0,75% -14,50% 7,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,58% -5,31% -49,63% 4,97% -21,90% 4,98% 9,03% 0,44% -7,80% 5,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,16% 37,35% 52,83% 62,96% 52,28% 57,94% 58,91% 52,98% 44,99% 55,35%
Rörelsekapital/omsättning 45,49% 0,88% -4,67% -24,48% -6,09% 8,54% 10,08% 4,02% 1,27% 0,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,81% 4,57% 8,05% 7,93% 2,20% 31,84% 23,58% 12,59% 13,05% 3,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,42% 97,44% 85,73% 53,31% 85,11% 123,13% 119,66% 105,97% 96,87% 99,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...