Visa allt om Tamaris Holding AB
Visa allt om Tamaris Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 500 0 15 041 19 424 19 305 16 261 13 706 12 023 11 405 10 666
Övrig omsättning 366 435 135 137 137 139 139 140 142 159
Rörelseresultat (EBIT) 347 172 967 1 158 1 291 145 903 1 183 1 472 796
Resultat efter finansnetto 256 121 899 993 1 080 -58 739 1 004 1 192 546
Årets resultat 1 586 1 259 610 964 615 -54 542 793 913 398
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 413 6 596 6 572 6 547 6 678 6 860 6 937 6 911 7 067 6 841
Omsättningstillgångar 3 333 2 404 2 226 3 237 2 726 2 128 2 524 2 488 2 095 1 775
Tillgångar 9 747 9 000 8 798 9 784 9 404 8 989 9 460 9 399 9 161 8 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 115 3 029 2 269 2 360 2 046 1 831 2 585 2 443 2 049 1 336
Obeskattade reserver 0 0 0 0 250 0 4 9 89 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 526 5 544 5 562 5 562 5 526 5 590 5 652 5 727 5 951 6 081
Kortfristiga skulder 106 426 966 1 862 1 582 1 567 1 219 1 220 1 071 1 022
Skulder och eget kapital 9 747 9 000 8 798 9 784 9 404 8 989 9 460 9 399 9 161 8 615
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 371 472 540 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 7 082 9 179 8 949 8 137 6 226 5 008 4 568 4 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 2 777 3 332 3 521 3 014 2 382 1 949 1 926 2 028
Utdelning till aktieägare 900 500 500 700 650 400 700 400 400 200
Omsättning 866 435 15 176 19 561 19 442 16 400 13 845 12 163 11 547 10 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 34 34 34 31 26 20 20 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 442 571 568 525 527 601 570 485
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 290 382 369 364 349 375 356 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 381 206 1 005 1 196 1 331 187 947 1 220 1 521 841
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -22,56% 0,62% 18,72% 18,64% 14,00% 5,42% 6,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,57% - 11,74% 11,94% 13,89% 1,85% 9,71% 12,80% 16,35% 9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 69,60% - 6,87% 6,01% 6,77% 1,02% 6,71% 10,01% 13,13% 7,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 87,01% 88,24% 88,44% 85,65% 87,17% 86,29% 88,89% 88,98%
Rörelsekapital/omsättning 645,40% - 8,38% 7,08% 5,93% 3,45% 9,52% 10,55% 8,98% 7,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,22% 33,66% 25,79% 24,12% 23,72% 20,37% 27,36% 26,06% 23,07% 16,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 144,34% 564,32% 230,43% 173,85% 172,31% 135,80% 207,05% 203,93% 195,61% 173,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...