Visa allt om Värmevärden i Nynäshamn AB
Visa allt om Värmevärden i Nynäshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 113 297 108 871 120 988 121 188 116 833 113 157 126 439 104 045 99 275 97 043
Övrig omsättning 1 2 267 2 209 2 291 2 086 141 11 389 16 804 11 083 8 938
Rörelseresultat (EBIT) 31 449 36 008 21 639 6 504 38 661 21 028 24 700 45 211 40 764 30 375
Resultat efter finansnetto 27 788 30 934 16 862 1 547 34 207 18 235 24 166 43 854 35 221 24 589
Årets resultat 697 933 816 -39 30 667 8 555 21 284 23 196 -3 776 -7 358
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 816 236 856 247 747 259 658 270 773 281 999 292 039 299 718 308 795 310 470
Omsättningstillgångar 36 306 54 417 55 129 53 929 87 973 71 941 52 901 71 684 62 975 68 080
Tillgångar 263 121 291 274 302 876 313 587 358 746 353 940 344 940 371 402 371 770 378 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 795 5 998 10 066 29 250 29 289 58 065 49 510 48 419 49 014 216 390
Obeskattade reserver 177 374 187 150 196 638 205 419 217 377 224 312 217 687 222 406 210 027 650
Avsättningar (tkr) 2 398 2 202 1 940 1 761 1 760 1 795 1 527 1 132 1 343 0
Långfristiga skulder 36 280 50 792 50 792 50 792 50 792 50 090 27 803 53 588 96 878 148 433
Kortfristiga skulder 44 274 45 132 43 440 26 365 59 528 19 678 48 413 45 857 14 507 13 077
Skulder och eget kapital 263 121 291 274 302 876 313 587 358 746 353 940 344 940 371 402 371 770 378 550
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 24 23 22
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 2 5 6
Utdelning till aktieägare 0 3 900 5 000 20 000 0 30 000 0 0 0 0
Omsättning 113 298 111 138 123 197 123 479 118 919 113 298 137 828 120 849 110 358 105 981
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 0 0 4 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 26 011 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 15 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 45 726 49 839 35 244 20 204 52 171 34 456 37 913 58 128 52 341 41 067
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,07% -10,02% -0,17% 3,73% 3,25% -10,50% 21,52% 4,80% 2,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,95% 12,36% 7,24% 2,12% 10,90% 6,05% 7,17% 12,19% 10,97% 8,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,76% 33,08% 18,14% 5,49% 33,47% 18,93% 19,55% 43,50% 41,08% 31,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,54% 74,68% 60,63% 49,06% 68,03% 56,65% 40,47% 62,98% 66,50% 62,47%
Rörelsekapital/omsättning -7,03% 8,53% 9,66% 22,74% 24,35% 46,19% 3,55% 24,82% 48,82% 56,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,64% 52,18% 53,96% 60,42% 52,82% 63,11% 60,86% 57,17% 53,86% 57,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,99% 115,71% 119,63% 191,43% 143,38% 342,93% 103,76% 151,85% 421,98% 505,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...