Visa allt om Mastec Precision AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 316 310 449 855 502 401 405 736 287 778 212 708 213 376 193 210 245 634 260 665
Övrig omsättning 1 524 436 75 46 54 273 54 63 119 0
Rörelseresultat (EBIT) 33 338 27 267 25 178 8 261 8 120 3 246 2 492 -4 066 6 669 16 620
Resultat efter finansnetto 31 345 24 240 22 338 5 910 6 480 2 086 1 575 -5 480 5 591 14 732
Årets resultat -60 -158 -349 -123 -132 -79 -102 -41 3 927 10 378
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 174 34 751 41 459 42 531 41 625 35 931 23 347 16 609 14 938 16 087
Omsättningstillgångar 68 782 149 676 122 383 120 061 73 466 56 523 43 614 52 491 64 295 67 592
Tillgångar 86 956 184 427 163 842 162 592 115 091 92 454 66 961 69 100 79 233 83 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 673 13 733 7 467 7 816 7 939 8 072 8 151 8 253 8 292 8 002
Obeskattade reserver 17 115 20 469 4 243 4 243 4 243 4 243 4 243 4 243 4 243 3 740
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 090 88 803 68 808 75 267 52 388 45 613 22 044 20 678 28 196 20 139
Kortfristiga skulder 54 078 61 422 83 324 75 266 50 521 34 526 32 523 35 926 38 502 51 798
Skulder och eget kapital 86 956 184 427 163 842 162 592 115 091 92 454 66 961 69 100 79 233 83 679
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 43 893 57 463 60 641 56 174 - 39 891 36 681 40 656 44 648 45 024
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 313 23 451 24 644 22 919 3 207 16 164 14 490 15 005 17 436 16 394
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 317 834 450 291 502 476 405 782 287 832 212 981 213 430 193 273 245 753 260 665
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 115 162 175 166 132 121 116 125 125 123
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 751 2 777 2 871 2 444 2 180 1 758 1 839 1 546 1 965 2 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 651 581 539 516 535 510 469 513 572 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 249 35 256 32 599 15 681 15 476 9 075 6 590 -363 10 753 21 097
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,69% -10,46% 23,82% 40,99% 35,29% -0,31% 10,44% -21,34% -5,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,35% 14,82% 15,41% 5,20% 7,19% 3,63% 3,80% -5,88% 9,05% 20,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,54% 6,07% 5,02% 2,08% 2,88% 1,58% 1,19% -2,10% 2,92% 6,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,17% 39,83% 34,53% 34,96% 40,82% 46,31% 41,61% 47,56% 49,14% 48,05%
Rörelsekapital/omsättning 4,65% 19,62% 7,77% 11,04% 7,97% 10,34% 5,20% 8,57% 10,50% 6,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,08% 16,10% 6,58% 6,84% 9,77% 12,31% 17,12% 16,73% 14,64% 12,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,41% 126,84% 60,59% 71,25% 58,10% 93,52% 72,35% 77,52% 95,19% 69,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!