Visa allt om Leksands IF Ishockey AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 141 768 110 689 133 272 77 079 84 174 100 492 78 923 108 321 101 574 82 995
Övrig omsättning 11 807 23 550 128 494 429 488 204 225 2 094 4 682
Rörelseresultat (EBIT) 3 545 2 850 1 966 -5 849 1 520 -168 6 094 -7 112 3 190 -25 212
Resultat efter finansnetto 1 706 1 023 342 -7 255 229 -1 316 4 191 -9 325 441 13 456
Årets resultat 4 115 -2 180 -61 -7 307 229 45 4 059 -7 208 441 13 399
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 181 105 179 732 166 755 156 512 157 997 153 492 147 355 153 914 121 068 122 884
Omsättningstillgångar 21 401 17 494 17 329 8 254 9 014 13 728 24 709 10 073 13 428 17 287
Tillgångar 202 506 197 226 184 084 164 766 167 010 167 220 172 064 163 987 134 496 140 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 629 16 514 18 694 18 754 26 062 25 833 25 788 21 728 20 557 19 140
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 66 804 64 604 46 900 35 560 36 054 34 115 26 995 27 685 0 0
Långfristiga skulder 87 867 76 324 82 051 79 445 77 680 80 570 80 661 82 059 89 737 84 017
Kortfristiga skulder 27 206 39 784 36 439 31 006 27 215 26 702 38 620 32 515 24 201 37 013
Skulder och eget kapital 202 506 197 226 184 084 164 766 167 010 167 220 172 064 163 987 134 496 140 171
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 2 042 1 886 1 842 1 560 1 876 3 828 2 588 2 983 3 052 2 858
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 52 291 54 452 46 247 27 263 28 711 35 253 25 466 42 728 31 884 32 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 26 590 25 710 17 272 12 442 11 508 14 060 11 107 21 896 21 441 12 906
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 153 575 134 239 133 400 77 573 84 603 100 980 79 127 108 546 103 668 87 677
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 68 68 69 58 60 61 74 81 77 81
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 085 1 628 1 931 1 329 1 403 1 647 1 067 1 337 1 319 1 025
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 200 1 215 1 104 739 722 917 535 857 758 615
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 719 7 979 7 615 -616 6 393 4 251 12 159 -246 9 924 5 784
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,08% -16,95% 72,90% -8,43% -16,24% 27,33% -27,14% 6,64% 22,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,75% 1,45% 1,07% -3,55% 0,91% -0,09% 3,54% -4,32% 2,41% -17,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,50% 2,59% 1,48% -7,58% 1,81% -0,16% 7,73% -6,54% 3,19% -30,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,58% 85,29% 84,85% 79,19% 78,77% 90,23% 89,58% 90,98% 94,71% 93,44%
Rörelsekapital/omsättning -4,09% -20,14% -14,34% -29,52% -21,62% -12,91% -17,63% -20,72% -10,61% -23,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,19% 8,37% 10,16% 11,38% 15,61% 15,45% 14,99% 13,25% 15,28% 13,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,26% 41,60% 43,86% 20,88% 26,23% 43,33% 60,24% 25,09% 50,27% 45,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 131 322 101 710 122 938 65 098 72 906 90 288 68 840 100 014 84 177 62 814
Övrig omsättning 11 788 19 733 0 0 0 0 0 0 1 881 4 545
Rörelseresultat (EBIT) 5 389 1 566 2 241 -3 668 3 718 -1 180 5 533 -6 469 896 -3 951
Resultat efter finansnetto 4 896 1 165 2 101 -3 783 3 554 -1 348 4 938 -6 760 587 8 135
Årets resultat -2 929 -1 961 1 698 -3 604 3 571 400 186 -4 664 587 8 135
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 986 98 568 81 044 69 671 70 386 68 345 60 139 62 953 30 576 32 002
Omsättningstillgångar 20 459 14 960 14 906 6 339 8 187 12 416 21 528 8 244 11 685 11 847
Tillgångar 121 445 113 529 95 950 76 009 78 573 80 761 81 667 71 197 42 260 43 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 530 16 459 18 420 16 722 20 326 16 756 16 356 16 171 17 345 15 783
Obeskattade reserver 0 0 0 0 179 195 600 0 0 0
Avsättningar (tkr) 66 804 64 604 46 900 35 560 36 054 34 115 26 995 27 685 0 0
Långfristiga skulder 13 630 2 077 4 107 4 657 5 672 9 237 7 784 1 036 4 836 2 636
Kortfristiga skulder 27 480 30 389 26 523 19 070 16 344 20 458 29 932 26 306 20 080 25 431
Skulder och eget kapital 121 445 113 529 95 950 76 009 78 573 80 761 81 667 71 197 42 260 43 849
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 2 042 1 886 1 842 1 560 1 876 3 828 2 588 2 443 2 512 2 453
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 48 862 50 866 42 444 23 909 25 281 32 123 22 432 38 580 29 106 29 840
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 25 490 24 489 16 008 11 212 10 284 12 911 10 002 20 284 20 059 11 719
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 143 110 121 443 122 938 65 098 72 906 90 288 68 840 100 014 86 058 67 359
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 59 60 52 54 55 68 72 69 73
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 189 1 724 2 049 1 252 1 350 1 642 1 012 1 389 1 220 860
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 289 1 327 1 192 736 713 939 521 883 777 621
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 538 1 745 2 527 -3 446 3 955 -583 7 446 -4 637 2 734 -2 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,11% -17,27% 88,85% -10,71% -19,25% 31,16% -31,17% 18,81% 34,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,44% 1,39% 2,34% -4,82% 4,73% -1,45% 6,78% -9,05% 2,22% -32,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,11% 1,55% 1,82% -5,63% 5,10% -1,29% 8,04% -6,44% 1,11% -22,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,19% 92,76% 91,14% 89,05% 86,76% 89,12% 88,05% 90,23% 93,62% 91,34%
Rörelsekapital/omsättning -5,35% -15,17% -9,45% -19,56% -11,19% -8,91% -12,21% -18,06% -9,97% -21,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,14% 14,50% 19,20% 22,00% 26,05% 20,94% 20,60% 22,71% 41,04% 35,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,14% 46,12% 51,13% 23,91% 38,61% 50,14% 67,10% 24,06% 51,90% 44,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!