Visa allt om Appelberg Publishing Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 30 080 21 944 42 939 54 923 67 809 74 772 73 927 74 298 74 524 76 792
Övrig omsättning 31 1 913 73 36 179 22 1 111 1 078 1 378 3 253
Rörelseresultat (EBIT) 4 340 -1 351 2 888 -435 4 974 8 073 3 566 3 378 3 121 5 113
Resultat efter finansnetto 4 643 -1 090 3 846 -277 4 970 8 107 3 538 3 422 3 219 5 262
Årets resultat -12 -230 1 351 -183 -108 6 237 -388 1 975 2 527 3 887
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 159 406 642 1 070 1 208 1 225 1 542 1 908 403
Omsättningstillgångar 25 598 22 132 23 838 24 191 28 005 30 849 29 878 21 749 20 944 23 684
Tillgångar 25 830 22 291 24 243 24 833 29 074 32 057 31 103 23 290 22 851 24 087
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 818 16 829 17 059 15 708 15 892 15 999 9 762 10 150 8 175 8 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 870 870 870 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 012 5 461 7 184 9 125 13 183 15 188 20 471 12 270 14 677 15 987
Skulder och eget kapital 25 830 22 291 24 243 24 833 29 074 32 057 31 103 23 290 22 851 24 087
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 712 1 304 1 229 1 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 24 932 24 664 26 113 26 713
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 12 428 11 786 12 319 12 428
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 111 23 857 43 012 54 959 67 988 74 794 75 038 75 376 75 902 80 045
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 23 35 47 48 53 55 61 62 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 583 954 1 227 1 169 1 413 1 411 1 344 1 218 1 202 1 129
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 862 743 737 758 757 687 727 626 670 606
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 496 -1 097 3 241 232 5 673 8 317 4 120 3 988 3 739 5 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,08% -48,89% -21,82% -19,00% -9,31% 1,14% -0,50% -0,30% -2,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,99% -4,88% 15,86% -1,06% 17,11% 25,43% 11,50% 14,87% 14,10% 21,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,45% -4,95% 8,96% -0,48% 7,34% 10,90% 4,84% 4,66% 4,32% 6,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,60% 71,04% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,14% 75,97% 38,79% 27,43% 21,86% 20,95% 12,72% 12,76% 8,41% 10,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,11% 75,50% 70,37% 63,25% 54,66% 52,02% 33,57% 46,49% 35,78% 33,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 284,04% 405,27% 331,82% 265,11% 212,43% 203,11% 145,95% 177,25% 142,70% 148,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!