Visa allt om Dille fastighet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 231 7 479 6 926 6 271 5 913 5 395 4 297 3 962 4 094 4 318
Övrig omsättning 1 011 235 147 365 864 1 079 0 0 749 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 958 2 273 1 534 1 457 646 1 455 982 761 1 048 1 290
Resultat efter finansnetto 1 946 1 300 732 737 126 871 529 122 229 513
Årets resultat 649 40 2 1 1 143 5 24 1 96
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 680 54 196 44 729 44 327 42 311 40 709 32 521 24 902 25 510 25 567
Omsättningstillgångar 521 1 367 680 949 2 122 718 146 320 495 450
Tillgångar 51 200 55 563 45 409 45 276 44 433 41 427 32 667 25 222 26 006 26 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 495 846 806 804 803 802 659 654 630 629
Obeskattade reserver 0 413 269 0 0 526 140 208 208 229
Avsättningar (tkr) 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 654 40 795 41 162 41 510 41 495 38 428 30 081 22 452 22 470 23 265
Kortfristiga skulder 3 944 13 509 3 172 2 963 2 136 1 671 1 787 1 909 2 699 1 895
Skulder och eget kapital 51 200 55 563 45 409 45 276 44 433 41 427 32 667 25 222 26 006 26 018
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 356 255 326 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 123 95 118 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 242 7 714 7 073 6 636 6 777 6 474 4 297 3 962 4 843 4 318
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 231 7 479 6 926 3 136 1 971 1 798 4 297 3 962 4 094 4 318
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 837 889 788 487 589 360 482 352 446 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 642 4 133 3 310 3 125 1 977 2 616 1 932 1 731 2 035 2 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,05% 7,98% 10,44% 6,05% 9,60% 25,55% 8,46% -3,22% -5,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,82% 4,12% 3,44% 3,29% 1,52% 3,52% 3,01% 3,02% 4,07% 4,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,20% 30,62% 22,52% 23,73% 11,42% 27,01% 22,88% 19,21% 25,84% 29,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,27% 97,93% 92,93% 94,24% 86,81% 88,14% 87,74% 85,56% 90,40% 91,06%
Rörelsekapital/omsättning -41,59% -162,35% -35,98% -32,12% -0,24% -17,66% -38,19% -40,11% -53,83% -33,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,92% 2,10% 2,24% 1,78% 1,81% 2,93% 2,35% 3,24% 3,05% 3,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,61% 9,61% 19,45% 26,63% 96,02% 42,97% 6,99% 14,04% 18,34% 23,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!