Visa allt om Se & Synas i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 6 295 5 666 5 350 5 212 5 438 5 241 4 926 4 494 4 270 3 934
Övrig omsättning 147 224 95 63 118 62 67 57 67 63
Rörelseresultat (EBIT) 1 018 1 207 756 732 647 463 571 421 168 160
Resultat efter finansnetto 1 018 1 207 756 732 647 556 269 510 197 190
Årets resultat 857 870 434 411 333 333 95 337 192 149
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 846 864 670 684 541 557 394 480 579 663
Omsättningstillgångar 5 211 4 247 3 255 2 811 2 652 2 465 2 546 2 297 2 014 1 731
Tillgångar 6 056 5 112 3 925 3 496 3 193 3 022 2 940 2 776 2 593 2 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 911 2 454 1 585 1 320 1 279 1 246 1 451 1 511 1 325 1 232
Obeskattade reserver 1 209 1 301 1 232 1 056 880 693 570 525 457 504
Avsättningar (tkr) 567 477 388 298 209 119 30 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 369 879 722 821 825 964 890 740 811 657
Skulder och eget kapital 6 056 5 112 3 925 3 496 3 193 3 022 2 940 2 776 2 593 2 394
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 235 1 162 1 178 1 087
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 636 652 618 553
Utdelning till aktieägare 400 0 0 170 370 300 538 156 150 100
Omsättning 6 442 5 890 5 445 5 275 5 556 5 303 4 993 4 551 4 337 3 997
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 574 1 417 1 338 1 303 1 360 1 310 1 232 1 124 1 068 984
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 556 541 544 522 530 479 466 458 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 106 1 290 842 813 735 567 688 520 273 279
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,10% 5,91% 2,65% -4,16% 3,76% 6,39% 9,61% 5,25% 8,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,81% 23,61% 19,26% 20,94% 20,26% 18,43% 19,42% 18,37% 7,98% 7,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,17% 21,30% 14,13% 14,04% 11,90% 10,63% 11,59% 11,35% 4,85% 4,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,79% 74,13% 71,59% 72,29% 68,83% 68,90% 69,43% 70,38% 67,26% 67,31%
Rörelsekapital/omsättning 61,03% 59,44% 47,35% 38,18% 33,60% 28,64% 33,62% 34,65% 28,17% 27,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,64% 67,86% 64,87% 61,32% 61,55% 59,12% 64,48% 69,18% 64,85% 66,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 338,28% 415,36% 368,14% 271,50% 262,06% 195,44% 222,58% 237,03% 182,24% 188,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!