Visa allt om Base Sport Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 933 9 099 8 841 8 215 8 217 7 938 7 218 6 500 5 797 5 625
Övrig omsättning 89 20 43 - 47 - - 24 - 41
Rörelseresultat (EBIT) 795 589 582 492 493 443 404 404 86 180
Resultat efter finansnetto 786 607 575 480 474 426 391 388 67 171
Årets resultat 504 445 360 309 330 286 258 271 77 109
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 90 119 160 164 174 203 121 80 95
Omsättningstillgångar 3 960 3 735 3 402 2 923 2 754 2 530 2 233 2 099 1 830 1 850
Tillgångar 4 163 3 825 3 521 3 082 2 918 2 704 2 436 2 221 1 909 1 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 035 1 831 1 685 1 575 1 466 1 286 1 150 1 017 846 919
Obeskattade reserver 1 005 865 821 711 631 583 525 468 432 472
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 301 260 214 228 228 217 184 165 126
Kortfristiga skulder 772 828 755 582 593 606 543 551 466 427
Skulder och eget kapital 4 163 3 825 3 521 3 082 2 918 2 704 2 436 2 221 1 909 1 945
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 689 664 665 657 636
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 320 319 307 307 291
Utdelning till aktieägare 300 300 300 250 200 150 150 125 100 150
Omsättning 9 022 9 119 8 884 8 215 8 264 7 938 7 218 6 524 5 797 5 666
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 467 4 550 4 421 4 108 4 109 3 969 3 609 3 250 2 899 2 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 606 552 520 533 513 512 498 493 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 814 618 623 530 527 472 419 412 101 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,82% 2,92% 7,62% -0,02% 3,51% 9,98% 11,05% 12,13% 3,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,10% 16,13% 16,53% 16,06% 16,90% 16,38% 16,63% 18,19% 4,50% 9,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,90% 6,78% 6,58% 6,03% 6,00% 5,58% 5,61% 6,22% 1,48% 3,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,85% 29,88% 29,19% 28,80% 28,78% 28,68% 29,33% 30,80% 28,62% 30,86%
Rörelsekapital/omsättning 35,69% 31,95% 29,94% 28,50% 26,30% 24,24% 23,41% 23,82% 23,53% 25,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,71% 65,51% 66,04% 69,10% 67,11% 64,38% 64,02% 62,23% 60,99% 65,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,56% 112,56% 118,81% 122,34% 84,49% 105,45% 141,99% 170,78% 125,75% 175,18%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...