Visa allt om Finmekaniska i Landskrona Aktiebolag
Visa allt om Finmekaniska i Landskrona Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 463 6 047 6 314 5 127 5 970 7 236 5 589 5 503 5 579 5 002
Övrig omsättning 505 546 487 478 473 465 452 657 514 489
Rörelseresultat (EBIT) -377 440 831 380 1 210 2 032 1 285 263 491 555
Resultat efter finansnetto -446 439 939 430 1 220 2 055 1 200 160 324 455
Årets resultat 1 47 669 174 310 688 735 131 276 210
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 348 4 828 3 680 4 022 5 272 3 053 3 337 3 160 5 352 5 264
Omsättningstillgångar 1 731 2 184 3 395 2 274 2 927 3 454 1 884 1 123 1 753 2 371
Tillgångar 7 079 7 012 7 074 6 296 8 198 6 507 5 221 4 283 7 105 7 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 325 1 324 1 277 608 434 1 724 1 836 1 101 3 535 3 699
Obeskattade reserver 2 256 2 346 2 564 2 451 2 226 1 433 1 319 1 149 1 201 1 332
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 615 1 826 1 642 1 511 1 080 962 421 954 1 298 1 290
Kortfristiga skulder 883 1 515 1 591 1 726 4 458 2 389 1 645 1 079 1 071 1 314
Skulder och eget kapital 7 079 7 012 7 074 6 296 8 198 6 507 5 221 4 283 7 105 7 635
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 724 749 738 754
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 981 1 034 975 751 719 0 495 353 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 461 468 464 440 458 720 606 559 542
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 600 800 0 1 000 440
Omsättning 5 968 6 593 6 801 5 605 6 443 7 701 6 041 6 160 6 093 5 491
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 366 1 512 1 579 1 282 1 990 2 412 1 863 1 376 1 395 1 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 395 383 375 406 408 393 481 421 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 838 1 294 846 1 533 2 312 1 627 883 1 329 1 256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,66% -4,23% 23,15% -14,12% -17,50% 29,47% 1,56% -1,36% 11,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,27% 6,86% 13,87% 7,51% 15,43% 32,07% 24,69% 7,03% 7,45% 7,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,83% 7,95% 15,54% 9,23% 21,19% 28,84% 23,06% 5,47% 9,48% 11,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,50% 71,67% 67,23% 67,45% 70,65% 67,07% 71,46% 69,87% 68,54% 74,81%
Rörelsekapital/omsättning 15,52% 11,06% 28,57% 10,69% -25,64% 14,72% 4,28% 0,80% 12,22% 21,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,58% 44,98% 46,32% 40,02% 25,31% 42,73% 53,78% 45,48% 61,92% 61,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,04% 144,16% 213,39% 131,75% 65,66% 144,58% 114,53% 98,52% 163,68% 180,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...