Visa allt om Svenljunga El Aktiebolag
Visa allt om Svenljunga El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 943 6 014 6 461 6 986 8 657 8 059 7 391 7 163 7 488 6 181
Övrig omsättning - 10 - - - - 34 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 706 585 538 678 837 1 106 305 1 051 525 604
Resultat efter finansnetto 711 584 541 677 842 1 110 302 1 046 487 559
Årets resultat 1 210 325 506 346 446 578 207 763 246 397
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 603 848 800 808 937 978 1 013 991 1 086 1 061
Omsättningstillgångar 4 417 3 284 3 016 3 038 3 398 3 324 2 883 2 786 2 035 1 959
Tillgångar 5 020 4 132 3 817 3 846 4 334 4 302 3 897 3 777 3 122 3 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 205 1 995 1 670 1 163 817 2 112 2 213 2 156 1 513 1 447
Obeskattade reserver 0 853 702 832 662 443 130 130 130 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 45 105 158
Kortfristiga skulder 1 815 1 284 1 444 1 850 2 855 1 747 1 553 1 446 1 374 1 415
Skulder och eget kapital 5 020 4 132 3 817 3 846 4 334 4 302 3 897 3 777 3 122 3 019
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 826 1 365 1 344 984 923 857
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 180 2 275 2 783 1 887 1 470 1 395 1 374 1 591 1 211
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 018 973 1 094 1 142 1 108 1 033 928 1 004 897
Utdelning till aktieägare 3 050 0 0 0 0 741 150 150 120 180
Omsättning 6 943 6 024 6 461 6 986 8 657 8 059 7 425 7 163 7 488 6 182
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 8 8 12 11 10 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 157 1 002 1 077 873 1 082 672 672 716 681 618
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 540 549 489 489 332 346 332 331 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 761 657 616 756 924 1 194 396 1 146 624 682
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,45% -6,92% -7,52% -19,30% 7,42% 9,04% 3,18% -4,34% 21,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,18% 14,16% 14,17% 17,71% 19,43% 25,87% 7,98% 28,20% 16,94% 20,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,25% 9,73% 8,37% 9,75% 9,73% 13,81% 4,21% 14,87% 7,06% 9,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,02% 72,98% 68,27% 74,75% 62,89% 71,39% 64,69% 68,45% 65,99% 67,85%
Rörelsekapital/omsättning 37,48% 33,26% 24,33% 17,01% 6,27% 19,57% 17,99% 18,71% 8,83% 8,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,84% 64,38% 58,10% 47,11% 30,11% 56,68% 59,25% 59,62% 51,46% 47,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,71% 230,76% 191,76% 147,19% 109,18% 166,69% 172,12% 179,67% 137,48% 125,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...