Visa allt om Digpro Solutions AB
Visa allt om Digpro Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 112 927 102 909 100 517 91 099 85 940 86 580 80 694 71 310 62 314 51 593
Övrig omsättning 5 4 1 11 - 61 151 1 173 450 131
Rörelseresultat (EBIT) 5 045 4 081 4 597 1 740 283 3 514 5 402 6 500 7 835 7 957
Resultat efter finansnetto 5 064 4 269 4 650 1 886 402 3 524 5 436 6 615 7 858 7 921
Årets resultat 3 593 894 776 1 276 163 2 490 3 942 4 694 5 860 5 585
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 459 1 944 2 183 2 712 3 222 3 905 3 493 1 522 1 455 1 404
Omsättningstillgångar 51 175 46 387 46 107 46 842 34 899 34 850 29 302 30 967 27 334 25 531
Tillgångar 53 634 48 330 48 290 49 554 38 121 38 754 32 795 32 488 28 789 26 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 924 15 331 17 437 16 661 16 491 16 328 13 837 9 895 6 641 11 253
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 710 32 999 30 853 32 893 21 630 22 426 18 957 22 593 22 148 15 324
Skulder och eget kapital 53 634 48 330 48 290 49 554 38 121 38 754 32 795 32 488 28 789 26 935
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 873 1 808 1 625 2 394 2 577 2 509 3 960 3 825 4 169 4 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 32 937 31 902 30 555 28 693 26 774 28 672 24 832 22 891 22 042 17 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 15 015 14 639 14 933 16 091 15 429 14 208 12 741 11 948 12 042 8 754
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 5 000
Omsättning 112 932 102 913 100 518 91 110 85 940 86 641 80 845 72 483 62 764 51 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 60 58 56 55 60 58 57 60 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 685 1 715 1 733 1 627 1 563 1 443 1 391 1 251 1 039 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 776 841 847 842 814 787 750 726 654 637
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 932 5 062 5 610 2 829 1 399 4 555 6 072 7 069 8 372 8 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,73% 2,38% 10,34% 6,00% -0,74% 7,29% 13,16% 14,44% 20,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,47% 8,84% 9,67% 3,81% 1,07% 9,11% 16,58% 20,46% 27,47% 29,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,50% 4,15% 4,65% 2,07% 0,47% 4,08% 6,74% 9,32% 12,69% 15,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,94%
Rörelsekapital/omsättning 14,58% 13,01% 15,18% 15,31% 15,44% 14,35% 12,82% 11,74% 8,32% 19,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,28% 31,72% 36,11% 33,62% 43,26% 42,13% 42,19% 30,46% 23,07% 42,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,44% 140,57% 149,44% 142,41% 161,35% 155,40% 154,57% 137,06% 123,42% 166,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...