Visa allt om HK Sports & Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 10 251 12 147 16 388 18 108 31 410 33 744 27 561 24 387 21 486 20 377
Övrig omsättning 365 614 595 562 85 11 126 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -277 -334 -833 -1 597 -1 852 -686 3 138 967 1 646 1 705
Resultat efter finansnetto -1 016 -195 -837 -1 636 -1 874 -739 3 139 990 1 708 1 747
Årets resultat -1 016 -195 -837 -1 636 -1 874 -739 3 139 990 1 718 1 747
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 000 164 209 252 345 318 619 287 314 31
Omsättningstillgångar 6 133 11 156 11 257 13 129 22 469 28 658 21 745 16 578 13 554 11 856
Tillgångar 10 133 11 320 11 466 13 382 22 814 28 976 22 364 16 864 13 868 11 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 527 7 544 7 739 8 576 10 212 12 085 12 824 9 686 8 696 6 977
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 582 2 542 2 680 2 663 5 237 4 496 2 545 2 320 2 329 2 329
Kortfristiga skulder 1 024 1 235 1 047 2 143 7 365 12 394 6 995 4 859 2 844 2 571
Skulder och eget kapital 10 133 11 320 11 466 13 382 22 814 28 976 22 364 16 864 13 868 11 886
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 660 1 620 1 599 1 499
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 542 523 501 470
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 616 12 761 16 983 18 670 31 495 33 755 27 687 24 387 21 486 20 377
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 6 8 8 8 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 709 1 735 2 731 2 264 3 926 4 218 5 512 4 877 4 297 4 075
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 465 456 492 422 372 445 437 424 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -225 -289 -782 -1 503 -1 757 -609 3 221 1 041 1 670 1 716
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,61% -25,88% -9,50% -42,35% -6,92% 22,43% 13,02% 13,50% 5,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,70% -1,71% -7,26% -11,93% -8,12% -2,35% 14,13% 5,87% 12,32% 14,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,67% -1,60% -5,08% -8,82% -5,90% -2,02% 11,47% 4,06% 7,95% 8,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,30% 33,49% 20,97% 29,55% 22,02% 22,35% 31,89% 25,87% 29,18% 28,38%
Rörelsekapital/omsättning 49,84% 81,67% 62,30% 60,67% 48,09% 48,20% 53,52% 48,05% 49,85% 45,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,41% 66,64% 67,50% 64,09% 44,76% 41,71% 57,34% 57,44% 62,71% 58,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 319,63% 698,62% 686,06% 114,23% 102,21% 62,23% 61,82% 151,12% 211,11% 240,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!