Visa allt om FAHLUPHIR 67 AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 428 398 1 532 8 989 10 745 7 142 6 267 4 878 4 842 4 684
Övrig omsättning 0 14 1 149 411 421 275 346 249 454 345
Rörelseresultat (EBIT) -113 -252 355 -828 -81 46 106 -1 152 335
Resultat efter finansnetto -228 -361 244 -956 -125 10 76 -27 129 334
Årets resultat -228 -361 244 -956 -125 4 56 13 83 256
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 40 0 284 365 323 290 111 334 165
Omsättningstillgångar 103 194 464 1 557 2 212 1 424 1 504 1 096 1 182 1 051
Tillgångar 143 234 464 1 841 2 576 1 746 1 794 1 207 1 516 1 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 133 -905 -544 -789 168 292 288 231 319 336
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 50 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 060 687 567 1 132 678 425 382 297 450 4
Kortfristiga skulder 216 452 442 1 497 1 731 1 029 1 124 678 698 836
Skulder och eget kapital 143 234 464 1 841 2 576 1 746 1 794 1 207 1 516 1 215
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 399 387 264 379
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 3 823 2 327 1 485 1 033 1 123 924
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 1 382 755 559 424 452 450
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Omsättning 428 412 2 681 9 400 11 166 7 417 6 613 5 127 5 296 5 029
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 10 13 7 7 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 766 899 827 1 020 895 976 968 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 324 472 410 447 354 377 371 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -113 -252 355 -717 57 140 157 39 223 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,54% -74,02% -82,96% -16,34% 50,45% 13,96% 28,47% 0,74% 3,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -79,02% -107,69% 79,31% -44,98% -3,14% 2,63% 5,91% -0,08% 10,03% 27,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -26,40% -63,32% 24,02% -9,21% -0,75% 0,64% 1,69% -0,02% 3,14% 7,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,08% 93,22% 37,60% 62,60% 61,90% 57,99% 59,71% 53,03% 57,58% 59,69%
Rörelsekapital/omsättning -26,40% -64,82% 1,44% 0,67% 4,48% 5,53% 6,06% 8,57% 10,00% 4,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -792,31% -386,75% -117,24% -42,86% 6,52% 16,72% 16,05% 19,14% 23,47% 30,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,69% 39,38% 104,98% 82,16% 74,41% 77,36% 74,91% 74,63% 139,54% 78,23%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...