Visa allt om IT-Partner Ylva Petryk Aktiebolag
Visa allt om IT-Partner Ylva Petryk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 501 1 586 1 647 1 628 1 669 1 622 1 536 1 505 1 720 1 865
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 446 79 351 493 433 559 606 536 771 848
Resultat efter finansnetto 516 221 399 638 609 369 677 694 544 908
Årets resultat 493 48 225 316 322 103 375 550 303 658
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 845 1 605 915 425 185 45 109 47 59 176
Omsättningstillgångar 2 718 2 753 3 024 3 077 2 802 2 464 2 249 2 106 1 874 1 474
Tillgångar 4 562 4 358 3 939 3 502 2 987 2 509 2 358 2 153 1 933 1 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 945 1 772 2 039 2 180 2 068 1 887 1 914 1 669 1 319 1 196
Obeskattade reserver 608 776 776 672 478 317 169 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 570 880 390 150 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 239 243 260 291 305 276 485 614 454
Skulder och eget kapital 4 562 4 358 3 939 3 502 2 987 2 509 2 358 2 153 1 933 1 649
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 424 588 534 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 580 577 734 816 636 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 842 636 317 61 117 280 212 276 277
Utdelning till aktieägare 320 320 315 367 204 140 130 130 200 180
Omsättning 1 501 1 586 1 647 1 628 1 669 1 622 1 536 1 505 1 720 1 865
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 - 2 2 2 2 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 751 - 824 814 835 811 1 536 753 860 1 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 - 609 532 581 475 746 421 422 910
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 446 79 351 493 433 581 631 548 788 868
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,36% -3,70% 1,17% -2,46% 2,90% 5,60% 2,06% -12,50% -7,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,33% 5,07% 10,89% 19,79% 20,39% 23,60% 28,71% 32,56% 44,59% 56,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,44% 13,93% 26,05% 42,57% 36,49% 36,50% 44,08% 46,58% 50,12% 49,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 98,37% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 167,82% 158,51% 168,85% 173,03% 150,45% 133,11% 128,45% 107,71% 73,26% 54,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,03% 54,55% 67,13% 77,22% 81,03% 84,52% 86,45% 77,52% 68,24% 72,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 365,83% 1 149,37% 1 241,98% 1 181,15% 960,82% 805,90% 812,68% 434,23% 305,21% 324,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...