Visa allt om Mix Knives AB
Visa allt om Mix Knives AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 982 934 1 804 2 332 2 612 3 017 3 467 1 905 2 844 3 086
Övrig omsättning 387 213 273 247 177 262 306 47 96 99
Rörelseresultat (EBIT) 46 -129 -78 -69 25 205 188 62 164 147
Resultat efter finansnetto 38 -136 -81 -81 29 190 160 49 108 98
Årets resultat 37 14 -81 -41 20 132 116 36 75 65
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 9 11 0 2
Omsättningstillgångar 1 475 1 298 712 1 037 1 157 1 175 1 324 1 274 944 975
Tillgångar 1 475 1 298 712 1 037 1 157 1 175 1 332 1 285 944 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 363 326 312 493 534 513 439 324 288 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 670 0 5 265 330 400 450 550 325 385
Kortfristiga skulder 441 973 395 279 293 262 443 412 331 329
Skulder och eget kapital 1 475 1 298 712 1 037 1 157 1 175 1 332 1 285 944 977
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 12 0 109 98 120 133
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 298 487 493 462 466 430 135 232 243
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 89 159 133 124 152 134 63 103 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 58 0 0 50
Omsättning 2 369 1 147 2 077 2 579 2 789 3 279 3 773 1 952 2 940 3 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 991 934 902 1 166 1 306 1 509 1 734 953 1 422 1 543
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 372 390 329 337 314 319 357 152 244 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 -129 -78 -69 25 214 191 63 166 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 112,21% -48,23% -22,64% -10,72% -13,42% -12,98% 81,99% - -7,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,19% -9,94% -10,67% -6,36% 3,28% 17,45% 14,11% 4,82% 17,37% 15,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,37% -13,81% -4,21% -2,83% 1,45% 6,79% 5,42% 3,25% 5,77% 4,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,13% 53,64% 45,57% 48,28% 45,75% 42,03% 42,75% 37,17% 41,67% 41,93%
Rörelsekapital/omsättning 52,17% 34,80% 17,57% 32,50% 33,08% 30,26% 25,41% 45,25% 21,55% 20,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,61% 25,12% 43,82% 47,54% 46,15% 43,66% 32,96% 25,21% 30,51% 26,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,81% 30,63% 101,01% 198,21% 197,95% 170,23% 139,50% 73,30% 28,10% 32,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...