Visa allt om Erikssons Bygg i Mellansverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 123 953 99 202 79 447 77 727 61 882 61 863 62 486 41 037 35 611 34 882
Övrig omsättning 513 995 738 159 644 19 131 243 90 15
Rörelseresultat (EBIT) 3 277 5 191 3 294 3 637 2 395 3 819 4 472 2 931 3 848 1 921
Resultat efter finansnetto 3 174 5 101 3 222 3 450 2 146 3 577 4 304 2 786 3 691 1 733
Årets resultat -227 8 77 -296 -464 -568 -726 -44 -44 1 323
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 756 388 179 205 614 998 1 600 1 867 1 943 1 772
Omsättningstillgångar 32 863 34 654 32 391 26 310 22 558 17 985 17 936 13 263 10 892 12 322
Tillgångar 33 619 35 042 32 570 26 514 23 171 18 983 19 536 15 130 12 834 14 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 903 9 130 9 123 9 046 5 596 4 560 5 813 4 539 3 475 3 519
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 679 893 1 107 0 0 0 0 0 0 5
Kortfristiga skulder 24 037 25 018 22 340 17 469 17 576 14 423 13 723 10 591 9 360 10 571
Skulder och eget kapital 33 619 35 042 32 570 26 514 23 171 18 983 19 536 15 130 12 834 14 094
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 2 790 1 933 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 7 612 7 293 8 517
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 3 256 2 695 2 759
Utdelning till aktieägare 1 500 5 000 0 0 0 0 685 0 0 0
Omsättning 124 466 100 197 80 185 77 886 62 526 61 882 62 617 41 280 35 701 34 897
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 61 57 55 44 41 43 34 30 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 937 1 626 1 394 1 413 1 406 1 509 1 453 1 207 1 187 1 292
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 547 497 478 518 513 462 428 396 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 353 5 238 3 359 4 057 2 956 4 433 5 271 3 065 3 929 1 992
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,95% 24,87% 2,21% 25,61% 0,03% -1,00% 52,27% 15,24% 2,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,78% 14,85% 10,25% 13,82% 10,42% 20,37% 22,94% 19,44% 30,17% 13,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,65% 5,24% 4,20% 4,71% 3,90% 6,25% 7,17% 7,17% 10,87% 5,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,22% 50,33% 51,45% 49,25% 51,31% 51,86% 49,87% 53,58% 53,08% 48,10%
Rörelsekapital/omsättning 7,12% 9,71% 12,65% 11,37% 8,05% 5,76% 6,74% 6,51% 4,30% 5,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,48% 26,05% 28,01% 34,12% 24,15% 24,02% 29,76% 30,00% 27,08% 24,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,17% 138,04% 144,31% 150,04% 128,17% 124,56% 130,55% 125,03% 116,10% 116,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!